EN 

FRA ataskaita apie romų būstą: Romų ir klajokių socialinė atskirtis ir diskriminacija būsto srityje

FRA pranešimas spaudai
2009 m. spalio 20 d.

FRA: Romų ir klajoklių socialinė atskirtis ir diskriminacija būsto srityje
Europos  Sąjungos  pagrindinių  teisių  agentūros  (FRA)  naujoji  ataskaita liudija, kad visoje Europos Sąjungoje  romai ir klajokliai stipriai diskriminuojami  individualaus  ir  socialinio  būsto  srityje.  Tai pasireiškia įvairiai: diskriminacija sudarant sąlygas  apsirūpinti būstu,  prastomis gyvenimo sąlygomis, segregacija ir priverstiniu iškeldinimu. FRA ataskaitoje nurodomos problemos ir pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai Europos Sąjungoje. Agentūros manymu, valstybės narės turėtų skirti daugiau dėmesio rezidencinės segregacijos ir skurdžių gyvenimo sąlygų problemoms. Valstybės narės ir vietos valdžios institucijos turėtų gyvendinti  esamus  antidiskriminacinius  teisės  aktus  ir  romų  įtraukties politiką, sustiprinti savo pastangas geriau informuoti romus apie jų  teises ir įtraukti juos į būsto politikos planavimo ir įgyvendinimo procesus.

FRA direktorius Morten Kjaerum sakė:  „Mūsų  ataskaita būsto tema rodo, jog daug regioninių ir vietos valdžios institucijų Europos Sąjungoje nenoriai priima irįgyvendina adekvačią  romų būsto politiką. Valdžios institucijos turi skubiai imtis veiksmų, kadangi skurdžio  gyvenimo sąlygos  ir rezidencinė  segregacija daro neigiamą  poveikį  romų švietimui, užimtumui ir sveikatai. Pavyzdžiui, gyvenimas segreguotose vietovėse riboja romų vaikų galimybes lankyti mokyklą ir romų bei klajoklių galimybes rasti darbą ir nuvykti į darbo vietą”.
Netinkamos gyvenimo sąlygos

Daug romų ir klajoklių Europos Sąjungoje gyvena nelegaliose gyvenvietėse be būtiniausios  infrastruktūros,  dažnai – beveik  netinkamuose  gyventi  būstuose. Galimybės legalizuoti savo namus ir pagerinti savo gyvenimo sąlygas jiems nėra. Labai dažnai romų gyvenvietėse sunkiai prieinamos valstybinių įstaigų teikiamos paslaugos, nėra  galimybių  įsidarbinti ar lankyti mokyklą, jose tinkamai netiekiamas vanduo, elektra ar dujos.

Aukštas segregacijos lygis
Segregacija egzistuoja daugelyje valstybių narių, kartais jos priežastis yra vietos valdžios institucijų  ir (arba) nacionalinių  vyriausybių  sąmoningi politiniai sprendimai.

Priverstinis iškeldinimas
Ataskaitoje  akcentuojami  priverstiniai  romų –  net  nuolat  mokančių   nuomos mokestį – iškeldinimai iš savivaldybei priklausančių būstų. Dažnai romai iškeldinami  iš  anksto  apie  tai  jų  neinformavus,  pranešama  apie  policininkų smurtą   ir  asmeninių  daiktų  gadinimą.  Esama  nemažai  atvejų,  kai  valdžios institucijos nesugeba suteikti alternatyvaus būsto ir (arba) tinkamos kompensacijos už nusavinimą.

Diskriminacija
Suteikiant būstą  draudžiama diskriminuoti žmogų dėl jo rasės ar etninės kilmės. Tačiau  FRA  atlikta apklausa rodo, kad romai patiria tokią  diskriminaciją.  Jos lygiai valstybėse narėse iš esmės skiriasi. Vienoje jų 34 proc. apklaustųjų romų teigė, kad suteikiant būstą jie yra diskriminuojami.

Mažas oficialių skundų skaičius dėl neinformuotumo
70 proc. romų nežino, kad yra įstatymas, draudžiantis juos diskriminuoti suteikiant būstą. 71 proc. jų mano, kad niekas nepasikeistų, jei jie praneštų apie diskriminavimo atvejį, o 41 proc. nežino, kaip tai daryti. Todėl oficialių  skundų pateikiama nedaug.

FRA mano, kad…
• Valstybės narės turėtų išspręsti rezidencinės segregacijos ir nelegalių romų ir klajoklių  gyvenviečių problemas. Tam jos turėtų  priimti palankias priemones, ypač dėl kultūriniu aspektu tinkamų ir adekvačių gyvenimo sąlygų.
• Valstybės narės turėtų nuolat rinkti  naudingus  ir  reikšmingus  etnininiu pagrindu atrinktus duomenis apie romų ir klajoklių aprūpinimą būstu.
• Valstybės  narės  turėtų   užtikrinti,  kad  specialiosios,  pvz.,  lygių  galimybių,
įstaigos būtų aprūpintos priemonėmis, kurios yra būtinos jų funkcijoms atlikti.
• Vyriausybės,   vietos  valdžios  institucijos  ir  lygių   galimybių   įstaigos   turi sustiprinti  savo   pastangas,  siekdamos  kelti  informuotumo  lygį  ir  skleisti informaciją  apie  antidiskriminacinius teisės  aktus ir galimybes apginti savo teises.
• Europos  Komisija  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  naudojimą  turėtų
susieti su lygių galimybių ir desegregacijos planų vykdymu būsto srityje.
• Aktyvus romų ir klajoklių dalyvavimas būsto politikos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo procese yra būtinas.
FRA ataskaitos romų  gyvenimo sąlygų  tema skelbiamos adresu:
http://fra.europa.eu

Užklausas siųskite  FRA atstovei spaudai W. Heller: el.paštu:
media@fra.europa.eu tel.: +43 158 030 – 642

Pastabos redaktoriams:

• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros trys pagrindinės funkcijos yra šios: teikti duomenimis pagrįstus patarimus ES ir jos valstybėms narėms, rinkti informaciją ir duomenis apie pagrindines teises ir skatinti dialogą su pilietine visuomene, siekiant ją geriau informuoti apie pagrindines teises.

• Ankstesnės FRA ataskaitos gyvenimo sąlygų  tema: „Pašalinti kliūtis. Romų moterys ir   jų   galimybės   naudotis   valstybinių   įstaigų   teikiamomis   sveikatos  priežiūros paslaugomis” ir „Romai valstybinėje švietimo sistemoje”, kurios skelbiamos adresu:

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/publications_reports_en.htm.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.