EN 

Dr. Giedrė Blažytė

Mokslo darbuotoja

Etninių tyrimų institute dirba nuo 2012 07 09

giedre@ces.lt

Gyvenimo aprašymas (CV)

Mokslinių interesų sritys:

  • Šiuolaikinės migracijos procesai;
  • Lyties aspektas migrantų integracijos procese;
  • Nelegali migracija ir prekybos žmonėmis problematika;
  • Lyginamoji socialinė politika.

Išsilavinimas:

2017 m. birželio 30 d. – įgytas  socialinių mokslų (sociologijos krypties) daktaro laipsnis,  Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Disertacija – “Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese”.

2012 m. spalis – 2016 m. spalis Sociologijos mokslo krypties doktorantė. Jungtinė sociologijos mokslo krypties doktorantūros programa: Lietuvos Socialinių Tyrimų Centras, Vytauto Didžiojo Universitetas ir Kauno Technologijos Universitetas. Disertacijos tema: Imigracija šeimos susijungimo pagrindu: etniškumas, lytiškumas ir mobilumo strategijos.

2008-2010 m. – Sociologijos magistro laipsnis. Tarptautinė jungtinė programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“,  Mykolo Romerio Universitetas (Vilnius, Lietuva) kartu su partneriais Tamperės universitetu (Tamperė, Suomija), Johannes Kepler universitetu (Lincas, Austrija).

2004-2010 m. – Socialinio darbo bakalauras, Vytauto Didžiojo Universitetas.

Mokslinės stažuotės:

2013 m. – Linčiopingo universiteto Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų instituto (Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO)) kursas „Įvadas į etniškumo ir migracijos tyrimų metodus“ („Introduction to research methods in Ethnic and migration studies“). Norčiopingas, Švedijoje.

 

PUBLIKACIJOS:

Blažytė, G. 2018. Contextual factors of family reunification and social adaptation//CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2018, 6 (1), p. 53-64. ISSN (online) 2335-7959.

Blažytė, G.; Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania.// Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, Giedrė., Littrel, R.F. 2017. Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania. //Pedagogika.  Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2017. T. 128,. Nr. 4, p. 20-38. ISSN 1392-0340.

Blažytė, G.; Pilinkaitė Sotirovič, V.; Žibas, K. 2016. Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakanktumo ir socialinės distancijos stebėsena.//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Blažytė,  G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste.//Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas. 2015. Nr. 7 (2), p. 394-410. ISSN 2029-2244.

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu.//OIKOS. Lietuvių migracijos ir disporos studijos. 2014, Nr. 1 (17),  VDU: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 7-22. ISSN 1822-5152.

Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje.//Tiltas į ateitį. Nr. 1 (8), KTU, p. 75-79, ISSN 2029-9346.

Kanopienė, V., Blažytė, G. 2011. Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the EU Member States.//Socialinis darbas: mokslo darbai 9(2), Mykolo Romerio Universitetas, p. 6-14. ISSN 1648-4789.

Blažytė, G. 2008. Galios santykiai tarp medikų ir prekybos žmonėmis aukų. Socialinio darbuotojo vaidmuo.// Socialinio darbas. Patirtis ir metodai 2(2), Vytauto Didžiojo Universitetas, p.11-30. ISSN 2029-0470.

Pranešimai konferencijose:
2013 m. pranešimas – „Migration in Lithuania: mobility strategies and gender“, Tarptautinė mokslinė konferencija “Social transformation in contemporary society 2013”, birželio 6 d., Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius.