EN 

Dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

monika@ces.lt

Mokslinių interesų sritys: - Etniškumas, socialinė įtrauktis ir lygios galimybės;
etninio, etno-konfesinio identiteto tyrimai;
etninių mažumų pilietinis dalyvavimas ir nevyriausybinės organizacijos;
etninio nepakantumo raiška ir etninių grupių reprezentacija spaudoje.

Išsilavinimas: 2009 m. spalio 13 d. įgytas sociologijos mokslų krypties (S05) daktaro laipsnis (disertacija Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu) Vilniaus universitete ir Socialinių tyrimų institute. 2000-2002 m. – politologijos magistro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas). 1995-1999 m. – istorijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete.

Mokslinės stažuotės: 2007 m. – Oslo universitete (Norvegija), Socialinių mokslų fakultete. Tarptautinė vasaros mokykla socialinių mokslų doktorantams The Methodology of Qualitative Comparison: Common or Diverging Principles in Macro – and Micro – Studies? 2006 m. – Helsingborge, Lundo universitete (Švedija). Tarptautinė vasaros mokykla Intergroup Conflict, Diversity Management and Globalization. 2004 m.  – Amerikos politinių ir ekonominių sistemų institute (American Institute on Political and Economic System (AIPES), Prahoje (Čekija). 2001 m. – Tartu universitete (Estija). Tarptautinė vasaros mokykloje Russian – European Relations and the Dynamics of Change in the Baltic Area.

Publikacijos:

Monografijos:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Mokslo studija

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2009. Etninis nepakantumas Lietuvos spaudoje//Etniškumo studijos 2009/1. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 207 p. ISSN 1822-1041

Mokslo publikacijos

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. 2021. Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų žvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė.//Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 2021, vol. 91, p. 59-82. ISSN 1392-0561, eISSN 1392-1487

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K. 2020. Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania: Politics, Institutions, and Identities. Nationalities Papers: Cambridge University Press, 1–18,  ISSN: 0090-5992 (Print), 1465-3923 (Online).

Frėjutė-Rakauskienė, M.  2020. Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais.//Informacijos mokslai.  Vilniaus universiteto leidykla, vol. 88, p. 29-45. ISSN 1392-0561,  eISSN 1392-1487

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V. 2020.  Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugees// OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, VDU, 2020, nr. 1(29), p. 7-30. ISSN 2351-6461.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2020. Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metais //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 46-64. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   iSSN 2029-963X, eISSN 2424-497X.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2020. Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos.//Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. 2020, Nr. 11 (2), p. 31-53. ISSN 2335-8777.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2018. Socialinio teisingumo aspektai rusų etninEtninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos.ės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija, T.29,  Nr. 4, p. 239-245. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online). 

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2016. Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos// Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 91-126. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M. 2016. Recenzija V. Čiubrinsko, D. Daukšo, J. Kuznecovienės, L. Labanausko, M. Taljūnaitės mokslo studijai „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“, išleistai 2014 m. Vytauto Didžiojo Universitete//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 197-201. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2016, Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. The Role of Voluntary Organisations in Constructing the Common Identity and Mobilising of Polish Community in Southeastern Lithuania //Polish Political Science Review. Vol. 3, Issue 1: 17-34. ISSN: 2353-3773.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Lenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2015, T. 26, Nr. 2, p. 146-154. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose//Nuomonės raiška Lietuvos internetinėje erdvėje: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, p. 39-51.

Матулионис, А.В., Фреюте-Ракаускене, М. 2014Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. Сравнительный аспект//Мир России. Социология. Этнология. Москва: национальный исследовательский университет, T. 23, № 1, с. 87-114. ISSN 1881-038X.

Матулионис,  А. В., Фреюте-Ракаускене,  М., Шлявайте,  К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania)// Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18- 42. ISSN 1691-1881.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 13-48. ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2013. Rusų kolektyvinės atminties ir tapatumo konstravimas Lietuvos spaudoje rusų kalba// Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 10, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 317-351.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2013. Rusų etninės grupės reprezentacija Lietuvos spaudoje. Negyjančios Antrojo pasaulinio karo žaizdos// Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, T. 10, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 351-387.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2012. Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, ukrainiečių ir baltarusių etnines grupes bei naujuosius imigrantus//Etniškumo studijos/Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 71-102.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Šliavaitė  K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos//Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 126-144.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2011. Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika//Etniškumo studijos 2011/1-2 . Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas,  p. 80-110. ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2011. The impact of the EU membership on ethnic minority participation. Parties of Lithuanian Ethnic Minorities in the European Parliament elections//Politikos mokslų almanachas. Kaunas: Vytauto Dižiojo universitetas, 2011, V. 10, p. 7 – 30. ISSN 1822-9212.

Фреюте-Ракаускене, М. 2007. Неправительственные организации русских Литвы: основные социальные характеристики//Etniškumo studijos 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 93-115. ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė,  M. 2006. Contemporary Phenomenon of Racism and its Manifestations in  Public Discourse//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4,  p. 13-19. ISSN 0235-7186.

Beresnevičiūtė, V., Frėjutė-Rakauskienė, M. 2006. Etninė tematika ir nepakantumas Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščių analizė//Etniškumo studijos 2006/1: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 19-44.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2005. Etniškumo dėmenys žiniasklaidoje: Lietuvos spauda rusų kalba apie narystę ES//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, Nr. 5 (14), p. 127-138. ISBN 1392-4028.