EN 

Dr. Andrius Marcinkevičius

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Etninių tyrimų instituto vadovas 

andrius@ces.lt

Mokslinių interesų sritys:
- etninio identiteto tyrimai;
- etninė mažumų socialinė įtrauktis;
- etninių mažumų istorijos reprezentacija spaudoje;
- istorinių pasakojimų konstravimas viešajame diskurse.

Išsilavinimas:
2005 m. gruodžio 29 d. įgytas humanitarinių mokslų istorijos krypties (H05) daktaro laipsnis Vilniaus universitete (disertacija Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje 1918–1940 m.).
1999-2001 m. – istorijos magistro laipsnis Vilniaus universitete.
1995-1999 m. – istorijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete.

Mokslinės stažuotės:
2011-2012 m. mokslininkas stažuotojas Lietuvos socialinių tyrimų centre pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje” (vykdytojas – Lietuvos mokslo taryba). Stažuotės metu kėlė kvalifikaciją užsienio mokslo centruose:
2012 m. gegužės-birželio mėn. – Ilinojaus universiteto Rusijos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų centre (Urbana Champaigne, JAV).
2012 m. – kovo mėn. mokslinė stažuotė Talino universitete (Talinas, Estija).
2011 m. – balandžio mėn. Latvijos universitete (Ryga, Latvija).
2011 m. – rugsėjo-spalio mėn. Rusijos mokslų akademijos N. Miklucho-Maklajaus etnologijos ir antropologijos institute (Maskva, Rusijos Federacija).

Publikacijos:

Monografijos:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9.

Marcinkevičius A., Kaubrys S. 2003. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga,  278 p. ISBN 5-415-01686-4.

Mokslo publikacijos

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalba. Filosofija. Sociologija. Nr. 4. P. 246–252. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Марцинкявичюс, A. 2017.  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы // Этнографическое обозрение. № 2. Москва: Институт этнологии и антропологии РАН. C. 39–53. ISSN 0869-5415.

Marcinkevičius, A. 2016. Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys //Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. P. 15–28. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Frėjutė-Rakauskienė,  M.; Marcinkevičius, A.; Šliavaitė, K. 2016, Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai.//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose.// Kauno istorijos metraštis. T. 15. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus Aureus leidykla. P. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete).

Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013. Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность. // Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах БалтииИнститут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука. С. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Marcinkevičius A. 2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties.//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės. 2013, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis.//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius A. 2012 Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 51-70.  ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940).// Диаспоры. Москва. 2011. № 1. С. 121-152. ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius  A. 2009.  Organizing Education of Russians in Lithuania 1918–1940: Challenges of Identity and Integration.// Ethnicity. Daugavpils university. 2009/1, p. 61–90. ISSN 1691-5844.

Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2008. Russians in Lithuania According to the 1897 and 1923 Censuses: Comparative Analysis//Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 20-63. ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс A. 2007. Некоторые аспекты социальной ситуации русского меньшинства в Литовской Республике  (1918-1940).//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 212-242. ISSN 1822-1041.