EN 

Dr. Andrius Marcinkevičius

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Etninių tyrimų instituto vadovas 

andrius@ces.lt

Mokslinių interesų sritys:
- etninio identiteto tyrimai;
- etninė mažumų socialinė įtrauktis;
- etninių mažumų istorijos reprezentacija spaudoje;
- istoriniai naratyvai ir identiteto konstravimas viešajame diskurse.

Išsilavinimas:
2005 m. gruodžio 29 d. įgytas humanitarinių mokslų istorijos krypties (H05) daktaro laipsnis Vilniaus universitete (disertacija Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje 1918–1940 m.).
1999-2001 m. – istorijos magistro laipsnis Vilniaus universitete.
1995-1999 m. – istorijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete.

Mokslinės stažuotės:
2011-2012 m. mokslininkas stažuotojas Lietuvos socialinių tyrimų centre pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje” (vykdytojas – Lietuvos mokslo taryba). Stažuotės metu kėlė kvalifikaciją užsienio mokslo centruose:
2012 m. – gegužės-birželio mėn. – Ilinojaus universiteto Rusijos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų centre (Urbana Champaigne, JAV).
2012 m. – kovo mėn. mokslinė stažuotė Talino universitete (Talinas, Estija).
2011 m. – balandžio mėn. Latvijos universitete (Ryga, Latvija).
2011 m. – rugsėjo-spalio mėn. Rusijos mokslų akademijos N. Miklucho-Maklajaus etnologijos ir antropologijos institute (Maskva, Rusijos Federacija).

Publikacijos:

Monografijos:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Kasatkina, N., Marcinkevičius A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9.

Marcinkevičius A., Kaubrys S. 2003. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga,  278 p. ISBN 5-415-01686-4.

Mokslo publikacijos

2021 m.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. 2021. Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų žvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė.//Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 2021, vol. 91, p. 59-82. ISSN 1392-0561, eISSN 1392-1487

Marcinkevičius, A. 2021. Rusų etninės ir religinės tapatybės konstravimas Sąjūdžio laikotarpiu Kaune leistoje spaudoje rusų kalba.//Kauno istorijos metraštis. VDU, 2021/19, p. 105-123. ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734.

2020 m.

Marcinkevičius, A. 2020. Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos.  Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Nr. 2(30), p.  61-81.  ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Marcinkevičius, A. 2019. Vasario 16-osios valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorija// Kauno istorijos metraštis. T. 17. Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 97–116. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internetinis).

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalba// Filosofija. Sociologija, Nr. 4, p. 246–252. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Марцинкявичюс, А. 2017.  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы// Этнографическое обозрение. № 2, Москва: Институт этнологии и антропологии РАН,  c. 39–53. ISSN 0869-5415.

Marcinkevičius, A. 2016. Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys //Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, p. 15–28. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2016. Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose//Kauno istorijos metraštis, T. 15, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Vilnius: Versus Aureus leidykla, p. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete).

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2013. Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 13-48. ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность// Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах Балтии, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука, c. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Marcinkevičius, A. 2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės. 2013, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius, A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius, A. 2012 Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 51-70.  ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940)// Диаспоры. Москва, 2011, № 1. c. 121-152. ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius,  A. 2009.  Organizing Education of Russians in Lithuania 1918–1940: Challenges of Identity and Integration// Ethnicity. Daugavpils university. 2009/1, p. 61–90. ISSN 1691-5844.

Kasatkina N., Marcinkevičius, A. 2008. Russians in Lithuania According to the 1897 and 1923 Censuses: Comparative Analysis//Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 20-63. ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2007. Некоторые аспекты социальной ситуации русского меньшинства в Литовской Республике  (1918-1940)//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 212-242. ISSN 1822-1041.