EN 

Migracijos tyrimų projektai

PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIECIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS IR INTEGRACIJOS PROCESŲ STEBĖSENA (2016 09 01–2017 10 31).  Reikminių tyrimų projektas. Projekto vadovas – dr. Karolis Žibas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Projekto baigiamoji ataskaita

PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS STRATEGIJOS DOKUMENTAS (2016 04 04–2016 09 30).  Projekto vadovas – dr. Karolis Žibas. Projekto  vykdytojai –  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas ir  Diversity Development Group. Projektas  finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos.

Informacija apie projektą

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS STRATEGINIS DOKUMENTAS (2014-2015)  – projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum. Projektą finansuoja Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai  2013 m. metinė programa.

DARBO MIGRANTŲ GYVENIMO IR DARBO SĄLYGŲ TYRIMAS LIETUVOJE  (2014-2015)  – projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, VšĮ „Diversity Development Group“.  Projektą finansuoja Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai  2013 m. metinė programa.

MIGRANTŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS INDEKSAS- MIPEX (2015)  (2015) – Barselonos tarptautinių santykių centro ir Migracijos politikos grupės koordinuojamas  tarptautinis projektas.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS TRAJEKTORIJOS IR VERTINIMO MECHANIZMAI (2013–2014) projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, viešoji įstaiga Diversity Development Group, projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.

MIGRACIJOS INFORMACIJOS IR BENDRADARBIAVIMO PLATFORMA
Projekto trukmė: 2012–2013
Projektą finansavo: Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. metinė programa.

EUROPOS INTEGRACIJOS INTERNETO SVETAINĖ
Projekto trukmė: 2012–2013
Projektą finansavo: Europos Komisija.

MIGRATION AS A PART OF A POLICY FOR INCREASED COMPETITIVENESS
Projekto trukmė: 2012–2013
Projektą finansavo: The Swedish Institute.

EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO TEISYNO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE: TEISINIS IR SOCIOLOGINIS ASPEKTAI
Projekto trukmė: 2012–2013
Projektą finansavo: Europos socialinio fondo agentūra.

SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI ETNINIŲ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ GRUPĖMS LIETUVAI TAPUS ES NARE
Tyrimo trukmė: 2011 07 01–2012 12 31
Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

IMIGRACIJOS PROCESAI LIETUVOJE: KINŲ IR TURKŲ IMIGRANTŲ GRUPIŲ SOCIALINĖ RAIDA
Projekto trukmė: 2011 01–2011 12
Tyrimą finansavo: ERSTE Fondo stipendija socialiniams tyrimams atlikti: Generations in Dialogue / Migration and its effects on demographic and economic development in CEE. ERSTE fondas, Viena, Austrija.

MIGRANT INTEGRATION INDEX III (MIPEX III) – OUTCOMES FOR POLICY CHANGE
Projekto trukmė:  2010 01–2011 06
Projekto koordinatorius:  Britų taryba, Migracijos politikos grupė (Briuselis, Belgija)
Projektą finansuoja Europos Komisija
Vykdytojai :  V. Beresnevičiūtė, K.Žibas

LINGUAL INCLUSION – JAUNŲJŲ MIGRANTŲ KALBINĖS INTEGRACIJOS MODELIAI IR GEROSIOS PRAKTIKOS PRADINĖSE MOKYKLOSE EUROPOJE
Projekto trukmė: 2010 01 – 2011 06
Projekto koordinatorius: Europos taikomųjų tyrimų ir mokymo akademija (EURAC), (Bozen, Italija)
Dalyviai-stebėtojai:  V.Petrušauskaitė,  K.Žibas
Parengta ataskaita: Second Language Teaching An Appraisal of European Countries and Regions

LIETUVOJE GYVENANČIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS VERTINIMO PRINCIPAI IR RODIKLIAI
Projekto trukmė: 2009 01 01-2009 12 31
Projekto finansavimas:  parama gauta pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą.