EN 

Publikacijos

PUBLIKUOTI MOKSLO DARBAI (2010-2021):

 

2021 m.

Dambrauskas, K. 2021. Re-interpretation of the Nationalism-Economy Nexus: Nation-State Building via Neoliberal Reforms During Post-Socialist Transformations in the Baltic States.//Filosofija. Sociologija.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2021, T. 32, Nr. 2, p. 141-149. ISSN 0235-7186.

Dambrauskas, K. , Baradziej, E.2021.  “Don’t tell me that I don’t exist”:The construction and practice of Macedonian national identity.// Anthropology of East Europe Review37(1).  p. 156-170. ISSN 2153-2931.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. 2021. Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų žvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė.//Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 2021, vol. 91, p. 59-82. ISSN 1392-0561, eISSN 1392-1487

Blažytė, G.  Antunes, C. 2021. Mobility and Displacement in and around the Mediterranean: An Introduction // Ler História 78/2021, p. 9-15

Klumbytė, N., Šliavaitė K. 2021. Sovereignty and Political Belonging in Post-Soviet Lithuania: Ethnicity, Migration, and Historical Justice.//Journal of Baltic Studies. 2021, Vol. 52, Issue 3, p. 437-454,  Routledge. ISSN 0162-9778.

Marcinkevičius, A. 2021. Rusų etninės ir religinės tapatybės konstravimas Sąjūdžio laikotarpiu Kaune leistoje spaudoje rusų kalba.//Kauno istorijos metraštis. VDU, 2021/19, p. 105-123. ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734.

Pilinkaitė Sotirovič, V.,  Kontvainė, V. 2021. Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra”//Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, nr. 1, p. 58-69. ISSN 1648-2603, ISSN 2029-2872.

Šliavaitė, K. 2021. Kalba, religija ir etniškumas mokyklose rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis Lietuvoje: įvairovės (ne)atpažinimo praktikos.//Filosofija. Sociologija.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2021. T. 32, Nr. 2, p. 133-140. ISSN 0235-7186.

 

2020 m.

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V. 2020.  Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugees// OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, VDU, 2020, nr. 1(29), p. 7-30. ISSN 2351-6461.

Dambrauskas, K. 2020. Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste. //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 28-45. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   ISSN 2029-963X,  eISSN 2424-497X.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K. 2020. Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania: Politics, Institutions, and Identities. Nationalities Papers: Cambridge University Press, 1–18,  ISSN: 0090-5992 (Print), 1465-3923 (Online).

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2020. Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos.//Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. 2020, Nr. 11 (2), p. 31-53. ISSN 2335-8777.

Frėjutė-Rakauskienė, M.  2020. Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais.//Informacijos mokslai.  Vilniaus universiteto leidykla, vol. 88, p. 29-45. ISSN 1392-0561,  eISSN 1392-1487.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2020. Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metais //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 46-64. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   iSSN 2029-963X, eISSN 2424-497X.

Marcinkevičius, A. 2020. Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos.  Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Nr. 2(30), p. 61-81.  ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Šliavaitė, K. 2020. Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about World War II and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania.//Journal of Baltic Studies. 2020, Vol. 51, Issue 3, Routledge. ISSN 0162-9778.

2019 m.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G., Žibas, K. 2019. Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices//  Transfer:  European Review of Labour and Research. V. 25 (1), p. 113-119.  SAGE Publishing. ISSN: 1024-2589, Online ISSN: 1996-7284.

Dambrauskas, K.  2019. Reducing prejudice through biased group contact?// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, T. 18. Vilniaus universitetas,  p.  112-121. ISSN 1648-2425, eISSN 2345-0266.

Marcinkevičius, A. 2019. Vasario 16-osios valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorija// Kauno istorijos metraštis. T. 17. Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 97–116. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internetinis).

Šliavaitė, K. 2019. „Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai“, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. Culture and Society. Journal of social research. 10 (2): 31-58. ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online)

2018 m.

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G. 2018. Contextual factors of family reunification and social adaptation//CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2018, 6 (1), p. 53-64. ISSN (online) 2335-7959.

Blažytė, G., Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania// Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2018. Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje// Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija,  T.29,  Nr. 4, p. 239-245. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalba// Filosofija. Sociologija. Nr. 4, p. 246–252. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Pilinkaitė Sotirovič, V. 2018.  Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas//Informacijos mokslai.  VU, 2018, T. 81, p. 78-91. ISSN 1392-0561.

Šliavaitė, K. 2018.  Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys// Kultūra ir visuomenė, socialinių tyrimų žurnalas, VDU. 2018 9 (2), p. 37-60. ISSN 2029-4573, ISSN 2335-8777.

 

Mokslo publikacijos:

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R.F. 2017. Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania //Pedagogika.  Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2017,  T. 128, Nr. 4, p. 20-38. ISSN 1392-0340.

Dambrauskas, K. 2017. Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU Accession//Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2017, Vol. 3, No 4, p. 66-86. ISSN 2416-089X.

Klumbytė, N. 2017. Bipolinio istorinio teisingumo struktūros ir politinė atskirtis. Lietuvos rusakalbių prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ir Rusijos istorijos politikos kontekste//Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2017/2 (41 ), p. 137-168. ISSN 1392-3358

Марцинкявичюс, А. 2017.  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы// Этнографическое обозрение. № 2, Москва: Институт этнологии и антропологии РАН,  c. 39–53. ISSN 0869-5415.

Pilinkaitė Sotirovič, V., Vaigė, L. 2017. Challenges for preventing violence against women in Lithuania//Filosofija. Sociologija/Philosophy. Sociology.  2017, Vol. 28,  No. 4, p. 268-276.  ISSN 268-276.

Šliavaitė, K. 2017. Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas,  2017,  17 (26),  p. 99-123. ISSN 1392-4028.

Žibas, K., Lekavičiūtė, E. 2017. Darbo migracijos procesai L:ietuvoje//Lietuvos socialinė raida: darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės.  Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2017. Nr. 6,  p. 54-70. ISSN 2029-963X.

Žibas, K., Platačiūtė, V. 2017. Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas//OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, Nr. 1-2 ( 23-24), Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, p. 9-24. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

2016 m.

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Mokslo studijos dalis:

Petrušauskaitė, V., Žibas, K. 2016.  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos//Lietuvos demografinė  kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus, p. 108-134. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis). ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. 2016. Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakantumo ir socialinės distancijos stebėsena//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2016. Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos// Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 91-126. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M. 2016. Recenzija V. Čiubrinsko, D. Daukšo, J. Kuznecovienės, L. Labanausko, M. Taljūnaitės mokslo studijai „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“, išleistai 2014 m. Vytauto Didžiojo Universitete//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 197-201. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2016. Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A. 2016. Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys //Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, p. 15–28. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

2015 m.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos//Etniškumo studijos 2015/1 Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė,  G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste//Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas. 2015, Nr. 7 (2), p. 394-410. ISSN 2029-2244.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. The Role of Voluntary Organisations in Constructing the Common Identity and Mobilising of Polish Community in Southeastern Lithuania //Polish Political Science Review. Vol. 3 (1),  17-34. ISSN: 2353-3773.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Lenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2015, T. 26, Nr. 2, p. 146-154. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose//Nuomonės raiška Lietuvos internetinėje erdvėje: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, p. 39-51.

Marcinkevičius A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose// Kauno istorijos metraštis. T. 15. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Vilnius: Versus Aureus leidykla, p. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete).

Ocenasova, Z.,  Pilinkaitė Sotirovič, V. 2015. Europeanization of Family Policies: Comparative Analysis of Policy Discourses on Gender Equality in Care Policies in Czech Republic, Lithuania and Slovakia// Analele Universitati Bucuresti. Family policies in European Context. Anul XVII – 2015, Nr. 1.  p. 73-97. ISSN 1582-2486.

Petrušauskaitė, V., Batuchina, A. 2015. Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai// Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 28-47. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V.,  Žibas, K. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 5-9. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V., Žibas, K., Batuchina, A. 2015. Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 48-78. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė,  K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. London, New York: Anthem Press, p. 107-122. ISBN 9781783084135.

Šliavaitė,  K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015, T. 26 (2), p. 135-145. ISSN 0235-7186.

Šliavaitė,  K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.

Žibas, K., Petrušauskaitė, V. 2015. Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 11-27. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2015. Immigration Policies in Lithuania: Institutional and Legislative Developments, Challenges and Opportunities// Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje.  2015/31 (4), p. 59-79. Polish Academy of Sciences & Institute of Social Policy of University of Warsaw. ISSN 1640-1808.

2014 m.

Monografijos ir mokslo studijos:

Petrušauskaitė, V. 2014. Etniškumo studijos 2014/1/Ethnicity Studies: (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.  Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 164 p. ISSN 1822-1041. ISBN 978-9955-862-44-4.

Žibas, K. 2014. Kinu ir turku imigrantai Lietuvoje. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu//OIKOS. Lietuvių migracijos ir disporos studijos. 2014, Nr. 1 (17),  VDU: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 7-22. ISSN 1822-5152.

Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje//Tiltas į ateitį. KTU,  Nr. 1 (8), p. 75-79, ISSN 2029-9346.

Матулионис, А.В., Фреюте-Ракаускене, М. 2014. Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. cравнительный аспект//Мир России. Социология. Этнология. Москва: национальный исследовательский университет, T. 23, № 1, с. 87-114. ISSN 1881-038X.

Petrušauskaitė, V. 2014.  Child’s right to education: lessons from a research in the Kirtimai settlement//Integrating social sciences into legal research. – Konferencijos „International conference of PhD students and young recearchers” medžiaga.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014 04 10-11, p. 283-290. ISBN 978-609-459-304-8.

Pilinkaite Sotirovic, V. 2014. L’égalité des genres dans la politique familiale de la Lituanie. L’influence des discours conservateurs sur la famille, le congé  parental et la conciliation vie familiale-vie professionnelle//Politiques sociales et familiales. 2014, № 115, Paris, p. 25-36.  ISSN 2101-8081.

Žibas, K., Platačiūtė, V. 2014. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2014, Nr. 2 (18), p. 7-21. ISSN 1822-5152.

2013 m.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 13-48. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius,  A., Petrušauskaitė, V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 7-12. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius, A.  2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius, A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius,  A. 2013. Rusų profesinė veikla Kaune 1918-1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys//Kauno istorijos metraštis. T. 13. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, p. 189-204. ISSN 1822-2617.

Марцинкявичюс, A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность// Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах Балтии. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука, c. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Матулионис,  А. В., Фреюте-Ракаускене,  М., Шлявайте,  К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania) / Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16), Daugavpils Universitate,  p. 18- 42. ISSN 1691-1881.

Petrušauskaitė, V. 2013. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013,  Nr. 11(1), p. 101-127. ISSN 2029-0470.

Petrušauskaitė, V. 2013. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 metais// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 180-191. ISSN 1822-1041.

Пилинкайте Сотирович, В. 2013. Политика гендерного равенства в Литве: проблемы институциализации//Женщины в политике: Новые подходы к политическому.  № 3  (2013), p. 49-63.  Прага: Адлiга. ISSN 1805-4943.

Schröder,  I. W., Petrušauskaitė, V. 2013. Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 69-81. ISSN 1822-1041.

Žibas,  K. 2013. Pratarmė. Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai.//Etniškumo studijos 2013/1/ Ethnicity Studies:  Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 7-18. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2013. Gyvenimo kelio perspektyva migracijos tyrimuose// OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. 2013/1 (15).  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas, p. 9-24.  ISSN 1822-5152.

Žibas, K. 2013. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė ir migracijos tinklo formavimosi ypatumai//LIietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 26-51. ISSN 2029-963X.

2012 m.

Beresnevičiūtė, V., Žibas, K.  2012. Monitoring systems on integration of ethnic minorities and immigrants in Lithuania// Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe. Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Bijl R., Verweij A. (eds.). The Netherlands Institute for Social Research/SCP, p. 221–238. ISBN 9789037705690.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2012. Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, ukrainiečių ir baltarusių etnines grupes bei naujuosius imigrantus//Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 71-102.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Šliavaitė, K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 126-144.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė Sotirovič, V., Petrušauskaitė, V. 2012. Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m. // Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 14-50.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė  Sotirovič, V., Erentaitė, R. 2012. Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje analizė//Etniškumo studijos 2012/ Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 178-203.  ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum p. 7-13.   ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 103-125.      ISSN 1822-1041.

Žibas, K.  2012.  Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių//Etniškumo studijos 2012 / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 145-177.  ISSN 1822-1041.

2011 m.

Frėjutė-Rakauskienė M. 2011. Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 80-110.         ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940)// Диаспоры. Москва, 2011, № 1, c. 121-152.  ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius, A. 2011. Pratarmė. Etninių mažumų  tapatumas Baltijos šalyse: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 7-13.            ISSN 1822-1041

Petrušauskaitė, V. 2011. Antropologija mieste ar miesto antropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20), p. 159-178. ISSN 1392-4028

Pilinkaitė Sotirovič, V., ŽibasK. 2011. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 136-155.          ISSN 1822-1041

Šliavaitė, K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas,  p. 111-135. ISSN 1822-1041.

2010  m.

Beresnevičiūtė,  V. 2010. Prievartos retorika prieš visuomenės nebyliuosius: Lietuvos spaudos tekstų apie romus analizė// Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/ Eugrimas, p. 86-104. ISSN 1822-1041.

Kasatkina,  N., Beresnevičiūtė, V. 2010. Ethnic Structure, Inequality and Governance  of the Public Sector in Lithuania//Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC, Eugrimas, p. 7-25.  ISSN 1822-1041.

Leoncikas T., Beresneviciute, V. 2010. Roma Children and Social Exclusion in Lithuania: Sociological Approach to Human Development. In: Andresen, S.; Diehm, I.; Sander, U.; Ziegler, H. (Eds.) Children and the Good Life: New Challenges for Research on Children. Springer. 1st Edition. 2010, VIII, 205 p. 189–202. ISBN: 978-90-481-9218-2.

Petrušauskaitė, V. 2010. Dropping Out of School – an Issue of Disaffection, Non-participation or Social Exclusion? Analysing School Policies towards Roma Schoochildren in Lithuania// Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas, p. 105-120. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19), p.  93-16. ISSN 1392-4028

Vildaitė,  D,  Žibas,  K. 2010. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005–2010). Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas, p. 121-137. ISSN 1822-1041.

ANKSTESNIŲ METŲ PUBLIKUOTI  MOKSLO DARBAI (2000-2009):

Monografijos

Kasatkina, N., Marcinkevičius, A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9.

Kasatkina, N., Leončikas, T. 2003. Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 285 p. ISBN 9995-501-49-9.

Kasatkina, N., Leončikas, T. 2000. Lietuvos  etninių  grupių adaptacijos  kontekstas ir eiga. Tyrimo modelis. Vilnius:  Lietuvos  filosofijos  ir sociologijos  institutas/ Eugrimas,   45 p.   ISBN 9986-752-71-X.

Mokymo priemonė

Kasatkina, N. 1999. Etniniai procesai šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymo priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 60 p.

Publikacijos

2009 m.

Beresnevičiūtė V.,  Leončikas T. 2009. Diskriminacijos suvokimas Lietuvos visuomenėje// Filosofija, sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla , Nr. 4, p. 335-343. ISSN 0235-7186.

Beresnevičiūtė,  V., Leončikas, T.,  Žibas, K.  2009. Migrantų gyvenimas Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir migrantų patirtys// Etniškumo studijos 2009/2/ Ethnicity Studies:  Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje.  Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 77-110.  ISSN 1822-1041.

Beresnevičiūtė,  V., Leončikas, T.,  Žibas, K.  2009. Lietuvoje gyvenančių migrantų integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai: išvados ir rekomendacijos.//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 111-127.  ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius, Andrius. 2009.  Organizing Education of Russians in Lithuania 1918–1940: Challenges of Identity and Integration/ Ethnicity. Daugavpils university. 2009/1. P. 61–90. ISSN 1691-5844.

Škobla, D., Leončikas, T., Štĕpánková, M. 2009.  Ethnicity as a statistical indicator for the monitoring of living conditions and discrimination : analytical report and recommendations for the Slovak Republic / Daniel Škobla, Tadas Leončikas, Martina Štĕpánková. [Bratislava : UNDP], 2009. 84 p. : iliustr. ISBN 9788089263097.

Žibas, K.  2009. Tarptautinė migracija Lietuvoje: problematika ir sąvokos// Etniškumo studijos 2009/2/Ethnicity Studies: Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 2009, p. 7-16.  ISSN 1822-1041.

Žibas, K.  2009. Trečiųjų šalių piliečių imigracijos į Lietuvą tendencijos (2004-2008)//Etniškumo studijos 2009/2/Ethnicity Studies: Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 2009,  p. 17-39.  ISSN 1822-1041

Žibas, K., Platačiūtė V. 2009.  Lietuvos imigracijos politika ir trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidos// Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 2009, p. 40-53.  ISSN 1822-1041.

Leončikas, T. 2009 Development of Roma communities in the Baltics//Social Sciences Eastern Europe – Thematic Series, No. 2, p. 44-51. Berlin: GESIS. ISSN 1868-9469.

2008 m.

Kasatkina, N., Marcinkevičius, A. 2008. Russians in Lithuania According to the 1897 and 1923 Censuses: Comparative Analysis//Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, p. 20-63. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2008. Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių socialinių išteklių analizė// Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, p. 117-145. ISSN 1822-1041.

2007 m.

Beresnevičiūtė, V., Poviliūnas, A. 2007. Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė//Sociologija. Mintis ir veiksmas. Klaipėdos universitetas/Vilniaus universitetas, Nr. 1 (19), p. 88-103. ISSN 1392-3358.

Фреюте-Ракаускене, М. 2007. Неправительственные организации русских Литвы: основные социальные характеристики//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė / Ethnicity Studies 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 93-115. ISSN 1822-1041.

Kasatkina, N. 2007. Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos//Filosofija. Sociologija. Mokslų akademijos leidykla,  Nr. 4. p. 1-11. ISSN 0235-7186.

Касаткина, Н. 2007. Русские в современной Литве: меньшинство, диаспора или часть гражданского общества?//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė / Ethnicity Studies 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 18-42. ISSN 1822-1041.

Leončikas, T. 2007. Nepakantumo hierarchija ir socialinė distancija visuomenės mažumų atžvilgiu//Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai.  R. Žiliukaitė (sudarytoja) Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 89-107.
ISBN 978-9986-638-94-0.

Марцинкявичюс, A. 2007. Некоторые аспекты социальной ситуации русского меньшинства в Литовской Республике (1918-1940)//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/Ethnicity Studies 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 212-242. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2007. Darbo imigracija į Lietuvą: situacijos analizė//OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. Lietuvių išeivijos institutas. Nr. 4, p. 16-30. ISSN 1822-5152.

2006 m.

Beresnevičiūtė, V. 2006. Etninės grupės ir socialiniai kalbos aspektai//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, Nr. 5 (14), p. 113-126. ISBN 1392-4028.

Beresnevičiūtė, V., Frėjutė-Rakauskienė, M. 2006. Etninė tematika ir nepakantumas Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščių analizė//Etniškumo studijos 2006/1/Ethnicity Studies: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 19-44.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2006. Contemporary Phenomenon of Racism and its Manifestations in  Public Discourse (Šiuolaikinio rasizmo fenomenas ir jo apraiškos viešajame diskurse)//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4, p. 13-19. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2006. Etniškumo dėmenys žiniasklaidoje: Lietuvos spauda rusų kalba apie narystę ES// Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, Nr. 5 (14), p. 127-138. ISBN 1392-4028.

Kasatkina, N.,  Beresneviciute, V.  2006.  Ethnic Structure, Inequality and  Governance of the Public Sector in Lithuania // Ethnic Inequalities and Public Sector Governance. Y.Bangura (ed.), UNRISD,  Palgrave  Macmillan, p. 31-48. ISBN-13:978-1-4039-8646-7.

Kasatkina, N., Kadziauskas, G., Šliavaitė, K. 2006. Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of Lithuania//International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. Sia Spiliopoulou Åkermak (Editor in Chief),The Åland Islands Peace Institute, p. 347-396. ISBN 952-5265-18-8.

Kасаткина, Н.  2006. Адаптация русских в контексте этнической структуры современного общества Литвы// Studia. Slavica. Finlandensia. Tomus XXIII.  Institute for Russian and  East European Studies, Helsinki (Finland), p. 39-68.  ISSN 0781-3333. ISBN 951-707-111-6.

Kasatkina, N. 2006. Visuomenės nuostatų dichotomija: tolerancija versus nepakantumas? //Etniškumo studijos 2006/1/Ethnicity Studies: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 7-18. ISSN 1822-1041.

Leončikas, T. 2006. Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas: pirmokų tėvų grupių palyginimas//Sociologija. Mintis ir  veiksmas. Klaipėdos  universitetas/Vilniaus universitetas, Nr. 1,  p.  76- 98. ISSN 1392-3358.

Leončikas, T. 2006. Romų švietimo iššūkiai// Etniškumo studijos 2006/1/Ethnicity Studies 2006/1: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 87-120. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius, A.  2006. Rusų mažumos visuomeninė padėtis Lietuvoje 1918-1940 m.: socialiniai aspektai//Filosofija. Sociologija. Mokslų akademijos leidykla. Nr. 4, p.  20-28. ISSN 0235-7186.

Žibas, K.  2006. Etniškumo problematikai skirtos mokslinės publikacijos Lietuvoje 2005-2006 m.//Etniškumo studijos 2006/1: Etninis  nepakantumas/Ethnicity Studies 2006/1: Ethnic Intolerance. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 147-174.

2005 m.

Beresnevičiūtė, V. 2005. Etninių  grupių  socialinės  integracijos  sampratos   interpretacija//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla,  Nr. 2, p. 26-32. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2005. The European Parliament Elections: Participation of the Political Parties of Ethnic Minorities in Lithuania//EU Integration from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Voicu, B. & Rusu, H. (eds.), Sibiu: Psihomedia Publishing House, p. 127-139. ISBN 973-7997-44-1.

Kasatkina, N., Leončikas, T. 2005. Ethnic Groups in Contemporary Lithuania: Dimensions of Adaptation//Political Science. Changing, Overlapping and Interacting Identities. Scientific Papers University of Latvia, vol. 680. Riga: Latvijas Universitate, p. 86-100. ISSN 1407-2157. ISBN 9984-770-67-2 .

Kasatkina, N. 2005.  Biografinio metodo taikymo patirtis//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla,
Nr. 2, p. 33-39.  ISSN 0235-7186.

Leončikas, T. 2005. Sociologinės asimiliacijos sampratos//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4, p. 6-11. ISSN 0235-7186.

Leončikas, T. 2005. Tolerancija visuomenėje: tyrimų duomenys//Tautinių mažumų teisės. Vilnius: Lietuvos  žmogaus  teisių  centras, p. 7-21.  ISBN 9955-473-12-6.

2004 m.

Beresnevičiūtė, V. 2004. Dimensions of Social Integration: Appraisal of Theoretical  Approaches // Etniškumo studijos 2003: Etninių mažumų socialinė adaptacija/ Ethnicity Studies 2003: Social Adaptation of Ethnic Minorities. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Eugrimas. P. 99-108. ISBN 9955-12-044-4. ISSN 1822-1041.

Kasatkina, N. 2004. Review of West European Immigration and Immigrant Policy in the New Century. A.M. Messina (ed.)//West European Politics. Vol. 27, No1/January,  Routledge, p. 180-181.  ISSN 0140-2382.

Kasatkina, N. 2004. Minorities  and  Migrants  in  the  Post–Communist  Region during the Process of  European  Integration:  New  Challenges  and Perspectives//Etniškumo studijos  2004:  Europos integracijos  suvokimai // Ethnicity   Studies   2004: Perceptions  of  European  Integration. Vilnius: Socialinių  tyrimų  institutas/Eugrimas, p. 7-11. ISSN 1822-1041.

Kasatkina, N. 2004. The Adaptation of Ethnic Minority Groups: Defining the Problem (Case of  Lithuania) // Etniškumo studijos 2003: Etninių  mažumų  socialinė adaptacija/ Ethnicity Studies  2003:  Social  Adaptation  of  Ethnic  Minorities.  Kaunas:  Vytauto Didžiojo universitetas/Eugrimas, p. 8-29.  ISBN 9955-12-044-4.  ISSN 1822-1041.

Leončikas, T. 2004.  Lietuvos etninių grupių nuostatos dėl narystės Europos Sąjungoje // Etniškumo  studijos  2004: Europos integracijos suvokimai//Ethnicity Studies 2004: Perceptions  of European Integration.  Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 50-58. ISSN 1822-1041.

2003 m.

Beresnevičiūtė, V. 2003.  Ethnic Structure of Contemporary Society: Dimensions of Social Integration of Ethnic Groups of Lithuania // Globalization, Integration and Social Development in Central and Eastern Europe.  Voicu, B. & Rusu, H. (eds.), Psihomedia Publishing House, p. 311-320. ISBN 973-7997-05-0.

Фреюте, М. 2003. Политические партии этнических меньшинств в контексте современной  политики Литвы//Национaльные меньшинства в период становления гражданского общества. (Материалы международной конференции). Vilnius: Tautinių  bendrijų  namai, p. 92-111.  ISBN 9955-546-09-3.

Kasatkina, N. 2003. „Istorinės” diasporos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 2, p.  37-43. ISSN 0235-7186.

Леончикас, Т. 2003. Оценка  этническими  меньшинствами  интеграции  Литвы в ЕС // Национaльные  меньшинства  в  период  становления  гражданского общества.  (Материалы международной  конференции).  Vilnius:  Tautinių bendrijų  namai, p. 112-126.  ISBN 9955-546-09-3.

Šliavaitė K. 2003.  Community  at  Risk:  Conceptualizing, Experiencing and Resisting Unemployment in  a  Nuclear Power  Plant Community in  Lithuania //Globalization, Integration  and  Social Development  in  Central  and  Eastern  Europe.  Voicu, B. & Rusu, H. (eds.), Psihomedia Publishing House, p. 73-82. ISBN 973-7997-05-0.

Šliavaitė K. 2003. Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine//Lietuvos etnologija:  socialinės  antropologijos  ir etnologijos studijos.  Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Nr. 3 (12), p. 77-110.  ISSN 1392-4028.

2002 m.

Beresnevičiūtė, V., Nausėdienė, I. 2002. Major Newspapers in National Minorities of Lithuania // New Currents. East European Arts, Politics & Humanities. Vol. 1, University of Michigan in association with the Center for  Russian and East European Studies (CREES), p. 221-233.

Kasatkina, N., Leončikas, T. 2002. Lietuvos tautinių grupių nuostatos integruojantis į Europą: lietuviai, rusai, lenkai// Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis.  D.Staliūnas (red.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas/Europos komitetas prie LR Vyriausybės, p. 222-234. ISBN 9986-780-47-0.

Kasatkina, N. 2002. Lietuvos etninių grupių adaptacijos ypatumai//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4, p. 15-22. ISSN 0235-7186 .

2000 m.

Касаткина, Н. 2000. Стратегия аккультурации в этнических группах  Литвы // Integracija un Etnopolitika.  Elmar Veber (red.), Riga: Latvijas Universitate, Filozofijas un Sociologijas instituts, p. 77-94. ISBN 9984-05-334-2.

Kasatkina, N. 2000. Managing Multi-ethnic Communities: „Best practice” case studies (Lithuania: No 257, No 265, No 266)//Center for European Migration and Ethnic Studies (CEMES), Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI).  CEMES (2000).

Kasatkina, N.  2000. Etniniai procesai šiuolaikinės Lietuvos visuomenėje//Tautinės mažumos  demokratinėje  valstybėje.  Vilnius: Tautinių  mažumų  ir  išeivijos departamentas prie  LR Vyriausybės, p. 50-65.  ISBN 9986-402-33-6.

Leončikas, T. 2000. Prieglobsčio ir migracijos politika Lietuvoje ir Lenkijoje//Tautinės mažumos demokratinėje  valstybėje.  Vilnius:  Tautinių mažumų  ir  išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės, p. 27-31.  ISBN 9986-402-33-6.