EN 

Publikacijos

PUBLIKUOTI MOKSLO DARBAI (2010-2018):

 2018 m.

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Mokslo publikacijos

Blažytė, G. 2018. Contextual factors of family reunification and social adaptation//CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2018, 6 (1), p. 53-64. ISSN (online) 2335-7959.

Blažytė, G.; Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania.// Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2018. Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje.// Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. T.29 Nr. 4, p. 239-245. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalbaFilosofija. Sociologija. Nr. 4. P. 246–252. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Pilinkaitė Sotirovič, V. 2018.  Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas//Informacijos mokslai.  VU, 2018, t. 81, p. 78-91. ISSN 1392-0561.

Šliavaitė, K. 2018. Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys// Kultūra ir visuomenė, socialinių tyrimų žurnalas, VDU. 2018 9 (2), p. 37-60. ISSN 2029-4573, ISSN 2335-8777.

2017 m.

Mokslo publikacijos:

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R.F. 2017. Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania. //Pedagogika.  Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2017. T. 128,. Nr. 4, p. 20-38. ISSN 1392-0340.

Dambrauskas, K. 2017. Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU  Accession.//Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2017. Vol. 3. No 4, p. 66-86. ISSN 2416-089X.

Klumbytė, N. 2017. Bipolinio istorinio teisingumo struktūros ir politinė atskirtis. Lietuvos rusakalbių prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ir Rusijos istorijos politikos kontekste.//Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2017/2 (41 ), p. 137-168. ISSN 1392-3358

Марцинкявичюс,  А. 2017.  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы. // Этнографическое обозрение. № 2. Москва: Институт этнологии и антропологии РАН. C. 39–53. ISSN 0869-5415.

Pilinkaitė Sotirovič, V.; Vaigė, L. 2017. Challenges for preventing violence against women in Lithuania. //Filosofija. Sociologija/Philosophy. Sociology.  2017. Vol. 28. No. 4:  ISSN 268-276

Šliavaitė, K. 2017. Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų. // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas.  2017,  17 (26),  p. 99-123. ISSN 1392-4028.

Žibas, K., Lekavičiūtė, E. 2017. Darbo migracijos iššūkiai Lietuvoje.//Lietuvos socialinė raida: darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės.  Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2017. Nr. 6,  p. 54-70. ISSN 2029-963X.

Žibas, K.; Platačiūtė, V. 2017. Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas. // OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, Nr. 1-2 ( 23-24), Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. P. 9-24. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

2016 m.

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Mokslo studijos dalis:

Petrušauskaitė, V.; Žibas K. 2016.  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos.//Lietuvos demografinė  kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus, p.108-134. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. 2016. Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakanktumo ir socialinės distancijos stebėsena.//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2016. Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos// Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 91-126. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M. 2016. Recenzija V. Čiubrinsko, D. Daukšo, J. Kuznecovienės, L. Labanausko, M. Taljūnaitės mokslo studijai „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“, išleistai 2014 m. Vytauto Didžiojo Universitete. //Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 197-201. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M.; Marcinkevičius, A.; Šliavaitė, K. 2016, Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai.//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A. 2016. Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys //Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. P. 15–28. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

2015 m.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos.//Etniškumo studijos 2015/1 Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė,  G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste.//Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas. 2015. Nr. 7 (2), p. 394-410. ISSN 2029-2244.

Frėjutė-Rakauskienė, M.2015. The Role of Voluntary Organisations in Constructing the Common Identity and Mobilising of Polish Community in Southeastern Lithuania //Polish Political Science Review. Vol. 3, Issue 1: 17-34. ISSN: 2353-3773.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Lenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2, p. 146-154. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose. //Nuomonės raiška Lietuvos internetinėje erdvėje: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras. P. 39-51.

Marcinkevičius A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose.// Kauno istorijos metraštis. T. 15. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus Aureus leidykla. P. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete)

Ocenasova, Z.; Pilinkaitė Sotirovič, V. 2015. Europeanization of Family Policies: Comparative Analysis of Policy Discourses on Gender Equality in Care Policies in Czech Republic, Lithuania and Slovakia.// Analele Universitati Bucuresti. Family policies in European Context. Anul XVII – 2015, Nr. 1.  P. 73-97. ISSN 1582-2486

Petrušauskaitė, V., Batuchina, A. 2015. Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai.// Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 28-47. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V. ; K. Žibas. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 5-9. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V.; Žibas, K.; Batuchina, A. 2015. Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 48-78. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė,  K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. London, New York: Anthem Press. p. 107-122. ISBN 9781783084135.

Šliavaitė,  K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2, p. 135-145. ISSN 0235-7186.

Šliavaitė,  K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose.//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.

Žibas, K. , Petrušauskaitė, V. 2015. Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 11-27. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2015. Immigration Policies in Lithuania: Institutional and Legislative Developments, Challenges and Opportunities.// Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje.  2015/31 (4), p. 59-79. Polish Academy of Sciences & Institute of Social Policy of University of Warsaw. ISSN 1640-1808.

2014 m.

Monografijos ir mokslo studijos:

Petrušauskaitė V. 2014. Etniškumo studijos 2014/1/Ethnicity Studies: (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.  Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 164 p. ISSN 1822-1041. ISBN 978-9955-862-44-4.

Žibas K. 2014. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu.//OIKOS. Lietuvių migracijos ir disporos studijos. 2014, Nr. 1 (17),  VDU: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 7-22. ISSN 1822-5152.

Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje.//Tiltas į ateitį. Nr. 1 (8), KTU, p. 75-79, ISSN 2029-9346.

Матулионис А.В., Фреюте-Ракаускене М. 2014. Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. Сравнительный аспект.//Мир России. Социология. Этнология. Москва: национальный исследовательский университет, т. 23, № 1, с. 87-114. ISSN 1881-038X.

Petrušauskaitė, V. 2014.  Child’s right to education: lessons from a research in the Kirtimai settlement //Integrating social sciences into legal research. – Konferencijos „International conference of PhD students and young recearchers” medžiaga.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014 04 10-11.  P. 283-290. ISBN 978-609-459-304-8.

Pilinkaite Sotirovic, V. 2014. L’égalité des genres dans la politique familiale de la Lituanie. L’influence des discours conservateurs sur la famille, le congé  parental et la conciliation vie familiale-vie professionnelle.//Politiques sociales et familiales. 2014, № 115, Paris. P. 25-36.  ISSN 2101-8081.

Žibas K., Platačiūtė V. 2014. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų. // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. ISSN 1822-5152. 2014, Nr. 2 (18), p. 7-21.

2013 m.

Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius A., Petrušauskaitė V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 7-12. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius A.  2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties.//LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis.//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius  A. 2013. Rusų profesinė veikla Kaune 1918-1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys.//Kauno istorijos metraštis. T. 13. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. P. 189-204. ISSN 1822-2617.

Марцинкявичюс A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность. // Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах Балтии. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука. С. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Матулионис  А. В., Фреюте-Ракаускене  М., Шлявайте  К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania) / Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18- 42. ISSN 1691-1881.

Petrušauskaitė, V. 2013. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika.//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, Nr. 11(1).            P. 101-127. ISSN 2029-0470.

Petrušauskaitė, V. 2013. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 metais.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 180-191. ISSN 1822-1041.

Пилинкайте Сотирович В. 2013. Политика гендерного равенства в Литве: проблемы институциализации.//Женщины в политике: Новые подходы к политическому. № 3  (2013), p. 49-63. ISSN 1805-4943  Прага: Адлiга.

Schröder I. W., Petrušauskaitė V. 2013. Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 69-81. ISSN 1822-1041.

Žibas  K. 2013. Pratarmė. Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai.//Etniškumo studijos 2013/1/ Ethnicity Studies:  Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 7-18. ISSN 1822-1041.

Žibas K. 2013. Gyvenimo kelio perspektyva migracijos tyrimuose.// OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. 2013/1 (15).  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas. P. 9-24.  ISSN 1822-5152.

Žibas K. 2013. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė ir migracijos tinklo formavimosi ypatumai.//LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 26-51. ISSN 2029-963X.

2012 m.

Beresnevičiūtė, V., Žibas,K.  2012. Monitoring systems on integration of ethnic minorities and immigrants in Lithuania.// Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe. Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Bijl R., Verweij A. (eds.). The Netherlands Institute for Social Research/SCP. P. 221–238. ISBN 9789037705690.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2012. Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, ukrainiečių ir baltarusių etnines grupes bei naujuosius imigrantus. //Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 71-102.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Šliavaitė, K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 126-144.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė Sotirovič, V., Petrušauskaitė, V. 2012. Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m. // Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum.    P. 14-50.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė  Sotirovič, V., Erentaitė, R. 2012. Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje analizė.//Etniškumo studijos 2012/ Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 178-203.  ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum.  P. 7-13.   ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 103-125.      ISSN 1822-1041.

Žibas, K.  2012.  Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių.//Etniškumo studijos 2012 / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 145-177.  ISSN 1822-1041.

2011 m.

Frėjutė-Rakauskienė M. 2011. Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 80-110.         ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940).// Диаспоры. Москва. 2011. № 1. С. 121-152.  ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius, A. 2011. Pratarmė. Etninių mažumų  tapatumas Baltijos šalyse: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 7-13.            ISSN 1822-1041

Petrušauskaitė, V. 2011. Antropologija mieste ar miesto antropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas.//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20). P. 159-178. ISSN 1392-4028

Pilinkaitė Sotirovič, V., ŽibasK. 2011. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita.//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 136-155.          ISSN 1822-1041

Šliavaitė, K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 111-135. ISSN 1822-1041.

2010  m.

Beresnevičiūtė  V. 2010. Prievartos retorika prieš visuomenės nebyliuosius: Lietuvos spaudos tekstų apie romus analizė. Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/ Eugrimas. P. 86-104. ISSN 1822-1041

Kasatkina  N., Beresnevičiūtė V. 2010. Ethnic Structure, Inequality and Governance  of the Public Sector in Lithuania.//Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC, Eugrimas. P. 7-25.  ISSN 1822-1041.

Leoncikas T., Beresneviciute V. 2010. Roma Children and Social Exclusion in Lithuania: Sociological Approach to Human Development. In: Andresen, S.; Diehm, I.; Sander, U.; Ziegler, H. (Eds.) Children and the Good Life: New Challenges for Research on Children. Springer. 1st Edition. 2010, VIII, 205 p. Pp. 189–202. ISBN: 978-90-481-9218-2.

Petrušauskaitė V. 2010. Dropping Out of School – an Issue of Disaffection, Non-participation or Social Exclusion? Analysing School Policies towards Roma Schoochildren in Lithuania.// Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas.  P. 105-120. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė K. 2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19). P.  93-16. ISSN 1392-4028

Vildaitė  D,  Žibas  K. 2010. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005–2010). Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas. P. 121-137. ISSN 1822-1041.

ANKSTENSIŲ METŲ PUBLIKUOTI  MOKSLO DARBAI (2000-2009):

Monografijos

Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9.

Kasatkina N., Leončikas T. 2003. Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 285 p. ISBN 9995-501-49-9.

Kasatkina N., Leončikas T. 2000. Lietuvos  etninių  grupių adaptacijos  kontekstas ir eiga. Tyrimo modelis. Vilnius:  Lietuvos  filosofijos  ir sociologijos  institutas/ Eugrimas,   45 p.   ISBN 9986-752-71-X.

Mokymo priemonė

Kasatkina N. 1999. Etniniai procesai šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymo priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 60 p.

Publikacijos:

2009 m.

Beresnevičiūtė V.,  Leončikas T. 2009. Diskriminacijos suvokimas Lietuvos visuomenėje.// Filosofija, sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla , Nr. 4. P. 335-343. ISSN 0235-7186.

Beresnevičiūtė  V., Leončikas T.,  Žibas K .  2009. Migrantų gyvenimas Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir migrantų patirtys.// Etniškumo studijos 2009/2/ Ethnicity Studies:  Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 77-110.  ISSN 1822-1041.

Beresnevičiūtė  V., Leončikas T.,  Žibas K.  2009. Lietuvoje gyvenančių migrantų integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai: išvados ir rekomendacijos.//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 111-127.  ISSN 1822-1041

Marcinkevičius Andrius. 2009.  Organizing Education of Russians in Lithuania 1918–1940: Challenges of Identity and Integration/ Ethnicity. Daugavpils university. 2009/1. P. 61–90. ISSN 1691-5844.

Škobla, Daniel; [Leončikas, Tadas]; Štĕpánková, Martina. 2009.  Ethnicity as a statistical indicator for the monitoring of living conditions and discrimination : analytical report and recommendations for the Slovak Republic / Daniel Škobla, Tadas Leončikas, Martina Štĕpánková. [Bratislava : UNDP], 2009. 84 p. : iliustr. ISBN 9788089263097.

Žibas K.  2009. Tarptautinė migracija Lietuvoje: problematika ir sąvokos.// Etniškumo studijos 2009/2/Ethnicity Studies: Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 2009. P. 7-16.  ISSN 1822-1041.

Žibas K.  2009. Trečiųjų šalių piliečių imigracijos į Lietuvą tendencijos (2004-2008).// .// Etniškumo studijos 2009/2/Ethnicity Studies: Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 2009,  p. 17-39.  ISSN 1822-1041

Žibas K., Platačiūtė V. 2009.  Lietuvos imigracijos politika ir trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidos.// Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 2009. P. 40-53.  ISSN 1822-1041.

Leončikas T. 2009 Development of Roma communities in the Baltics//Social Sciences Eastern Europe – Thematic Series, No. 2. P. 44-51. Berlin: GESIS. ISSN 1868-9469.

2008 m.

Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2008. Russians in Lithuania According to the 1897 and 1923 Censuses: Comparative Analysis//Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas. P. 20-63. ISSN 1822-1041.

Žibas K. 2008. Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių socialinių išteklių analizė// Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas. P. 117-145. ISSN 1822-1041.

2007 m.

Beresnevičiūtė V., Poviliūnas A. 2007. Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė//Sociologija. Mintis ir veiksmas. Klaipėdos universitetas/Vilniaus universitetas, Nr. 1 (19), p. 88-103. ISSN 1392-3358.

Фреюте-Ракаускене М. 2007. Неправительственные организации русских Литвы: основные социальные характеристики.//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė / Ethnicity Studies 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 93-115. ISSN 1822-1041

Kasatkina N. 2007. Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos//Filosofija. Sociologija. Mokslų akademijos leidykla. Nr. 4. P. 1-11. ISSN 0235-7186.

Касаткина Н. 2007. Русские в современной Литве: меньшинство, диаспора или часть гражданского общества?//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė / Ethnicity Studies 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 18-42. ISSN 1822-1041.

Leončikas T. 2007. Nepakantumo hierarchija ir socialinė distancija visuomenės mažumų atžvilgiu.//Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai.  R. Žiliukaitė (sudarytoja) Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 89-107.
ISBN 978-9986-638-94-0.

Марцинкявичюс A. 2007. Некоторые аспекты социальной ситуации русского меньшинства в Литовской Республике (1918-1940).//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/Ethnicity Studies 2007/2: Русские в Балтийском регионе: меньшинство и государство. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 212-242. ISSN 1822-1041.

Žibas K. 2007. Darbo imigracija į Lietuvą: situacijos analizė//OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. Lietuvių išeivijos institutas. Nr. 4. P. 16-30. ISSN 1822-5152.

2006 m.

Beresnevičiūtė V. 2006. Etninės grupės ir socialiniai kalbos aspektai//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, Nr. 5 (14). P. 113-126. ISBN 1392-4028.

Beresnevičiūtė V., Frėjutė-Rakauskienė M. 2006. Etninė tematika ir nepakantumas Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščių analizė//Etniškumo studijos 2006/1/Ethnicity Studies: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 19-44.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė M. 2006. Contemporary Phenomenon of Racism and its Manifestations in  Public Discourse//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4. P. 13-19. ISSN 0235-7186. (Šiuolaikinio rasizmo fenomenas ir jo apraiškos viešajame diskurse).

Frėjutė-Rakauskienė M. 2006. Etniškumo dėmenys žiniasklaidoje: Lietuvos spauda rusų kalba apie narystę ES// Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, Nr. 5 (14). P. 127-138. ISBN 1392-4028.

Kasatkina N.,  Beresneviciute V.  2006.  Ethnic Structure, Inequality and  Governance of the Public Sector in Lithuania // Ethnic Inequalities and Public Sector Governance. Y.Bangura (ed.), UNRISD,  Palgrave  Macmillan. P. 31-48. ISBN-13:978-1-4039-8646-7.

Kasatkina N., Kadziauskas G., Šliavaitė K. 2006. Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of Lithuania//International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. Sia Spiliopoulou Åkermak (Editor in Chief),The Åland Islands Peace Institute. P. 347-396. ISBN 952-5265-18-8.

Kасаткина Н.  2006. Адаптация русских в контексте этнической структуры современного общества Литвы// Studia. Slavica. Finlandensia. Tomus XXIII.  Institute for Russian and  East European Studies, Helsinki (Finland). P. 39-68.  ISSN 0781-3333. ISBN 951-707-111-6.

Kasatkina N. 2006. Visuomenės nuostatų dichotomija: tolerancija versus nepakantumas? //Etniškumo studijos 2006/1/Ethnicity Studies: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 7-18. ISSN 1822-1041.

Leončikas T. 2006. Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas: pirmokų tėvų grupių palyginimas//Sociologija. Mintis ir  veiksmas. Klaipėdos  universitetas/Vilniaus universitetas, Nr. 1. P.  76- 98. ISSN 1392-3358.

Leončikas T. 2006. Romų švietimo iššūkiai// Etniškumo studijos 2006/1/Ethnicity Studies 2006/1: Etninis nepakantumas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 87-120. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius A.  2006. Rusų mažumos visuomeninė padėtis Lietuvoje 1918-1940 m.: socialiniai aspektai//Filosofija. Sociologija. Mokslų akademijos leidykla. Nr. 4. P. 20-28. ISSN 0235-7186.

Žibas K.  2006. Etniškumo problematikai skirtos mokslinės publikacijos Lietuvoje 2005-2006 m.//Etniškumo studijos 2006/1: Etninis  nepakantumas/Ethnicity Studies 2006/1: Ethnic Intolerance. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 147-174.

2005 m.

Beresnevičiūtė V. 2005. Etninių  grupių  socialinės  integracijos  sampratos   interpretacija//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla,  Nr. 2. P. 26-32. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė M. 2005. The European Parliament Elections: Participation of the Political Parties of Ethnic Minorities in Lithuania//EU Integration from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Voicu, B. & Rusu, H. (eds.), Sibiu: Psihomedia Publishing House. P. 127-139. ISBN 973-7997-44-1.

Kasatkina N., Leončikas T. 2005. Ethnic Groups in Contemporary Lithuania: Dimensions of Adaptation//Political Science. Changing, Overlapping and Interacting Identities. Scientific Papers University of Latvia, vol. 680. Riga: Latvijas Universitate.  P. 86-100. ISSN 1407-2157. ISBN 9984-770-67-2 .

Kasatkina N. 2005.  Biografinio metodo taikymo patirtis//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla,
Nr. 2.  P. 33-39.  ISSN 0235-7186.

Leončikas T. 2005. Sociologinės asimiliacijos sampratos//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4. P. 6-11. ISSN 0235-7186.

Leončikas T. 2005. Tolerancija visuomenėje: tyrimų duomenys//Tautinių mažumų teisės. Vilnius: Lietuvos  žmogaus  teisių  centras. P. 7-21.  ISBN 9955-473-12-6.

2004 m.

Beresnevičiūtė V. 2004. Dimensions of Social Integration: Appraisal of Theoretical  Approaches // Etniškumo studijos 2003: Etninių mažumų socialinė adaptacija/ Ethnicity Studies 2003: Social Adaptation of Ethnic Minorities. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Eugrimas. P. 99-108. ISBN 9955-12-044-4. ISSN 1822-1041.

Beresnevičiūtė V. 2004. Socioekonominiai tautinių (etninių) mažumų padėties aspektai (6.4. dalyje Tautinės (etninės) mažumos Lietuvos visuomenėje)//Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Mokslo aidai. P. 125-129. ISBN 9955-531-10-X.

Kasatkina N. 2004. Review of West European Immigration and Immigrant Policy in the New Century. A.M. Messina (ed.)//West European Politics. Vol. 27, No1/January,  Routledge. P. 180-181.  ISSN 0140-2382.

Kasatkina N. 2004. Minorities  and  Migrants  in  the  Post–Communist  Region during the Process of  European  Integration:  New  Challenges  and Perspectives//Etniškumo studijos  2004:  Europos integracijos  suvokimai // Ethnicity   Studies   2004: Perceptions  of  European  Integration. Vilnius: Socialinių  tyrimų  institutas/Eugrimas. P. 7-11. ISSN 1822-1041.

Kasatkina N. 2004. The Adaptation of Ethnic Minority Groups: Defining the Problem (Case of  Lithuania) // Etniškumo studijos 2003: Etninių  mažumų  socialinė adaptacija/ Ethnicity Studies  2003:  Social  Adaptation  of  Ethnic  Minorities.  Kaunas:  Vytauto Didžiojo universitetas/Eugrimas. P. 8-29.  ISBN 9955-12-044-4.  ISSN 1822-1041.

Kasatkina N. 2004. Lietuvos etninių grupių socialinės adaptacijos ypatumai (6.4. dalyje Tautinės (etninės) mažumos Lietuvos visuomenėje)//Lietuva stojant į Europos Sąjungą: ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Mokslo aidai, 2004. P. 129-134. ISBN 9955-531-10-X.

Kasatkina N., Leončikas T. 2004. Įvadas: problematikos aktualumas. Lietuvos etninė sudėtis (6.4. dalyje Tautinės (etninės) mažumos Lietuvos visuomenėje)//Lietuva stojant į Europos Sąjungą: ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Mokslo aidai. P. 121-125. ISBN 9955-531-10-X.

Leončikas T. 2004.  Lietuvos etninių grupių nuostatos dėl narystės Europos Sąjungoje // Etniškumo  studijos  2004: Europos integracijos suvokimai//Ethnicity Studies 2004: Perceptions  of European Integration.  Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas. P. 50-58. ISSN 1822-1041.

Leončikas T. 2004. Romų  socialinės  integracijos  aspektai.  Pagrindinių  tautinių (etninių) grupių nuostatos narystės ES  atžvilgiu. Tolerancija  ir  ksenofobija: visuomenės nuostatos  (p. 134-137,  139-141,  141-147)  (6.4.  dalyje  Tautinės (etninės)   mažumos   Lietuvos visuomenėje) // Lietuva  stojant  į  Europos Sąjungą:  ekonominė,  sociologinė  ir  demografinė  padėties  analizė.  Vilnius: Socialinių  tyrimų  institutas/Mokslo aidai, ISBN 9955-531-10-X .

Leončikas T. 2004. Skyriai  „Tolerancija  ir  visuomenės  mažumos”  ir  „Tolerancija Lietuvos  visuomenėje:  tyrimų  duomenys” //Tarpusavio  supratimas:  tarpetninė tolerancija. (Mokomoji priemonė).  Vilnius:  Lietuvos  žmogaus  teisių  centras. P. 5-36.  ISBN 9955-473-07-X.

Šliavaitė K. 2004.  Lietuvos regionų etnosocialiniai ypatumai: Visagino atvejis (6.4. dalyje Tautinės (etninės) mažumos Lietuvos visuomenėje)//Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Mokslo aidai. P. 137-139. ISBN 9955-531-10-X.

2003 m.

Beresnevičiūtė V. 2003.  Ethnic Structure of Contemporary Society: Dimensions of Social Integration of Ethnic Groups of Lithuania // Globalization, Integration and Social Development in Central and Eastern Europe.  Voicu, B. & Rusu, H. (eds.), Psihomedia Publishing House. P. 311-320. ISBN 973-7997-05-0.

Фреюте М. 2003. Политические партии этнических меньшинств в контексте современной  политики Литвы//Национaльные меньшинства в период становления гражданского общества. (Материалы международной конференции). Vilnius: Tautinių  bendrijų  namai. P. 92-111.  ISBN 9955-546-09-3.

Kasatkina N. 2003. „Istorinės” diasporos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 2. P. 37-43. ISSN 0235-7186.

Леончикас Т. 2003. Оценка  этническими  меньшинствами  интеграции  Литвы в ЕС // Национaльные  меньшинства  в  период  становления  гражданского общества.  (Материалы международной  конференции).  Vilnius:  Tautinių bendrijų  namai. P. 112-126.  ISBN 9955-546-09-3.

Šliavaitė K. 2003.  Community  at  Risk:  Conceptualizing, Experiencing and Resisting Unemployment in  a  Nuclear Power  Plant Community in  Lithuania //Globalization, Integration  and  Social Development  in  Central  and  Eastern  Europe.  Voicu,B.&Rusu,H. (eds.), Psihomedia Publishing House. P. 73-82. ISBN 973-7997-05-0.

Šliavaitė K. 2003. Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine//Lietuvos etnologija:  socialinės  antropologijos  ir etnologijos studijos.  Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Nr. 3 (12). P. 77-110.  ISSN 1392-4028.

2002 m.

Beresnevičiūtė V., Nausėdienė I. 2002. Major Newspapers in National Minorities of Lithuania // New Currents. East European Arts, Politics & Humanities. Vol. 1, University of Michigan in association with the Center for  Russian and East European Studies (CREES). P. 221-233.

Kasatkina N., Leončikas T. 2002. Lietuvos tautinių grupių nuostatos integruojantis į Europą: lietuviai, rusai, lenkai// Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis.  D.Staliūnas (red.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas/Europos komitetas prie LR Vyriausybės,. P. 222-234. ISBN 9986-780-47-0.

Kasatkina N. 2002. Lietuvos etninių grupių adaptacijos ypatumai//Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4. P. 15-22. ISSN 0235-7186 .

2000 m.

Касаткина Н. 2000. Стратегия аккультурации в этнических группах  Литвы // Integracija un Etnopolitika.  Elmar Veber (red.), Riga: Latvijas Universitate, Filozofijas un Sociologijas instituts. P. 77-94. ISBN 9984-05-334-2.

Kasatkina N. 2000. Managing Multi-ethnic Communities: „Best practice” case studies (Lithuania: No 257, No 265, No 266)//Center for European Migration and Ethnic Studies (CEMES), Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI).  CEMES (2000).

Kasatkina N.  2000. Etniniai procesai šiuolaikinės Lietuvos visuomenėje//Tautinės mažumos  demokratinėje  valstybėje.  Vilnius: Tautinių  mažumų  ir  išeivijos departamentas prie  LR Vyriausybės,. P. 50-65.  ISBN 9986-402-33-6.

Leončikas T. 2000. Prieglobsčio ir migracijos politika Lietuvoje ir Lenkijoje//Tautinės mažumos demokratinėje  valstybėje.  Vilnius:  Tautinių mažumų  ir  išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės.  P. 27-31.  ISBN 9986-402-33-6.

Leončikas T. 2000. Vertybės ir visuomenės mažumos//Kultūrologija. T. 6. Vilnius: Kultūros ir meno institutas/Gervelė. P. 413-431. ISBN 9986-638-19-4.