EN 

Dr. Kristina Šliavaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

kristina@ces.lt 

Mokslinių interesų sritys:  
- socio-kultūriniai identitetai;
- etniškumas ir socialinė įtrauktis bei lygios galimybės;
- švietimas ir lygios galimybės;
- švietimo antropologija.

Išsilavinimas:
2005 m. Lundo universitete (Švedija) apginta disertacija “From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community”. Suteiktas filosofijos daktaro laipsnis (PhD), nostrifikuotas Lietuvos mokslo tarybos 2006 m. (socialinių mokslų daktarė).
1997-1998 m. – socialinių mokslų magistro laipsnis Lundo universitete (Švedija).
1995-1997 m. – istorijos magistro laipsnis Vilniaus universitete.
1991-1995 m. – istorijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete.

Mokslinės stažuotės:
2010.11.30 – 2010.12.03 – dėstymas ir konsultacijos Kopenhagos universiteto Antropologijos departamente pagal Erasmus LPP programą.
2002 m. – Socratus / Erasmus dėstytojų mobilumo stipendija, skirta darbiniam vizitui į Kopenhagos universiteto Antropologijos institutą.
2001 m. – stažuotė Kopenhagos universiteto Antropologijos institute. Finansuota Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento bei Danijos fondo “Cirius”.
2001 m. – išklausytas intensyvus doktorantūrinis kursas “Mapping Identities – Cross-border experiences in a narrative approach”, vykęs Centriniame Europos universitete Budapešte. Finansuota Atviros visuomenės fondo.

Publikacijos:

Monografijos:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Sliavaite, K. 2005. From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community. Lund Monographs in Social Anthropology 16. ISSN 1101-9948, ISBN 91-7267-202-1 (PhD dissertation/daktaro disertacija).

Knygų išleistų užsienyje skyriai:

Šliavaitė, K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities, p. 107-122. London, New York: Anthem Press.

Kasatkina N., Kadziauskas G., Šliavaitė K. 2006. Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of Lithuania, in Sia Spiliopoulou Åkermark (editor in chief) Leena Huss, Stefan Oeter, Alastair Walker (co-editors). International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea.  p.347-396. The Åland Islands Peace Institute.

Mokslo publikacijos

Klumbytė, N., Šliavaitė K. 2021. Sovereignty and Political Belonging in Post-Soviet Lithuania: Ethnicity, Migration, and Historical Justice.//Journal of Baltic Studies. 2021, Vol. 52, Issue 3, p. 437-454,  Routledge. ISSN 0162-9778.

Šliavaitė, K. 2021. Kalba, religija ir etniškumas mokyklose rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis Lietuvoje: įvairovės (ne)atpažinimo praktikos.//Filosofija. Sociologija.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2021. T. 32, Nr. 2, p. 133-140. ISSN 0235-7186.

Šliavaitė, K. 2020. Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about World War II and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania.//Journal of Baltic Studies. 2020, Vol. 51, Issue 3, Routledge. ISSN 0162-9778.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K. 2020. Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania: Politics, Institutions, and Identities. Nationalities Papers: Cambridge University Press, 1–18,  ISSN: 0090-5992 (Print), 1465-3923 (Online).

Šliavaitė, K. 2019. „Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai“, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. Culture and Society. Journal of social research. 10 (2): 31-58. ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online)

Šliavaitė, K. 2018.  Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys// Kultūra ir visuomenė, socialinių tyrimų žurnalas, VDU. 2018 9 (2), p. 37-60. ISSN 2029-4573, ISSN 2335-8777.

Šliavaitė K. 2018. Ne soyez jamais pingre avec un prêtre, un médecin ou un enseignant car ils font tourner le monde.  La pratique du cadeau dans les écoles publiques de Lituanie // Ethnologie française, XLVIII, 2, 289-298.

Šliavaitė, K. 2017. Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas,  2017,  17 (26),  p. 99-123. ISSN 1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2016. Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Šliavaitė, K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015, T. 26, Nr. 2, p. 135-145. ISSN 0235-7186.

Šliavaitė, K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.

Матулионис,  А. В., Фреюте-Ракаускене,  М., Шлявайте, К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania)/Вестник Социальных Наук/Social Sciences Bulletin, 2013, 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18-42. ISSN 1691-1881.

Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013. Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 103-125.  ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos//Etniškumo studijos/Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 7-13.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Šliavaitė,  K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 126-144.  ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas,  p. 111-135. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2010 Social Memory, Identity and Narratives of Decline in Lithuanian Nuclear Plant Community // Acta Historica Universitatis Klaipedensis XX. Studia Anthropologica IV. Identity Politics: Migration, Communities, and Multilingualism. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. P.52-71.

Šliavaitė, K. 2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis// Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19), p.  93-16. ISSN 1392-4028.

Sliavaite, K.  2003. Community at Risk: conceptualizing, experiencing and resisting unemployment in the nuclear power plant community in Lithuania//In Bogdan Voicu & Horatiu Rusu (Eds.) Globalization, European Integration and Social Development in European Postcommunist Societies. Psichomedia Publishing House, p. 73-82. ISBN 973-7997-05-0

Tyrimų ataskaitos:

Petrušauskaitė, V., Frėjutė-Rakauskienė, M., Šliavaitė, K. (2015). „Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimas“ (plačiau žr. čia)

Social Fieldwork Research (FRANET) (2014) Several forms of  Labour Exploitation Supporting victims of severe forms of  labour exploitation in having access to justice in EU Member States Lithuania, 2014 ). Authors: Blažytė, G., Frėjutė-Rakauskienė, M., Petrušauskaitė, V., Pilinkaitė Sotirovič, V., Šliavaitė, K., Žibas, K.