EN 

Dr. Kristina Šliavaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

kristina@ces.lt

Mokslinių interesų sritys:  
- etniškumas ir nacionalizmas posovietinėje erdvėje;
- migracijos procesai Vidurio Rytų Europoje posovietmečiu;
- socialinė atmintis;
- socialinė antropologija;
- politinė antropologija; rizikos konstravimas.

Išsilavinimas:
2005 m. Lundo universitete (Švedija) apginta disertacija “From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community”. Suteiktas filosofijos daktaro laipsnis (PhD), nostrifikuotas Lietuvos mokslo tarybos 2006 m. (socialinių mokslų daktarė).
1997-1998 m. – socialinių mokslų magistro laipsnis Lundo universitete (Švedija).
1995-1997 m. – istorijos magistro laipsnis Vilniaus universitete.
1991-1995 m. – istorijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete.

Mokslinės stažuotės:
2010.11.30 – 2010.12.03 – dėstymas ir konsultacijos Kopenhagos universiteto Antropologijos departamente pagal Erasmus LPP programą.
2002 m. – Socratus / Erasmus dėstytojų mobilumo stipendija, skirta darbiniam vizitui į Kopenhagos universiteto Antropologijos institutą.
2001 m. – stažuotė Kopenhagos universiteto Antropologijos institute. Finansuota Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento bei Danijos fondo “Cirius”.
2001 m. – išklausytas intensyvus doktorantūrinis kursas “Mapping Identities – Cross-border experiences in a narrative approach”, vykęs Centriniame Europos universitete Budapešte. Finansuota Atviros visuomenės fondo.

Publikacijos:

Monografijos

Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Sliavaite K. 2005.  From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community. Lund Monographs in Social Anthropology 16. ISSN 1101-9948, ISBN 91-7267-202-1 (PhD dissertation/daktaro disertacija).

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

Šliavaitė, K. 2018. Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys.// Kultūra ir visuomenė, socialinių tyrimų žurnalas, VDU. 2018 9 (2), p. 37-60. ISSN 2029-4573, ISSN 2335-8777.

Šliavaitė, K. 2017. Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų. // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas.  2017,  17 (26),  p. 99-123. ISSN 1392-4028.

Šliavaitė, K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. London, New York: Anthem Press. p. 107-122. ISBN 9781783084135.
Šliavaitė, K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2, p. 135-145. ISSN 0235-7186.
Šliavaitė, K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose.//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.
Матулионис  А. В., Фреюте-Ракаускене  М., Шлявайте К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania) / Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18- 42. ISSN 1691-1881.
Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.
Frėjutė-Rakauskienė  M., Šliavaitė  K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 126-144.  ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 7-13.  ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 103-125.  ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas,  p. 111-135. ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K.
2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19), p.  93-16. ISSN 1392-4028.
Šliavaitė K.
2003. Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 3 (12): 79-112. ISSN 1392-4028.
Šliavaitė K.
1999. Reivo kultūros ypatumai Lietuvoje (apie “tikruosius” ir “netikruosius” reiverius”) //  Sociologija. Mintis ir  veiksmas. Nr. 4 (6): 78-87.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose

Frėjutė-Rakauskienė,  M.; Marcinkevičius, A.; Šliavaitė, K. 2016, Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai.//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.
Šliavaitė K. 2010. Social Memory, Identity and Narratives of Decline in a Lithuanian Nuclear Plant Community
// Acta Historica Universitatis Klaipedensis XX. Studia Anthropologica IV. Identity Politics: Migration, Communities, and Multilingualism. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. P.52-71. ISSN 1392-4095.
Kasatkina N., Kadziauskas G., Sliavaitė K.
  2006. Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of Lithuania // In Sia Spiliopoulou Åkermark (editor in chief) Leena Huss, Stefan Oeter, Alastair Walker (co-editors). International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. The Åland Islands Peace Institute. p.347-396. ISBN 952-5265-18-8.
Sliavaite K.
  2003. Community at Risk: conceptualizing, experiencing and resisting unemployment in the nuclear power plant community in Lithuania // In Bogdan Voicu & Horatiu Rusu (Eds.) Globalization, European Integration and Social Development in European Postcommunist Societies. Psichomedia Publishing House. P. 73-82. ISBN 973-7997-05-0

Kiti recenzuojami mokslo leidiniai
Šliavaitė K. 2004.  Lietuvos regionų etnosocialiniai ypatumai: Visagino atvejis (6.4. dalyje Tautinės (etninės) mažumos Lietuvos visuomenėje) // Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Mokslo aidai, p. 137-139. ISBN 9955-531-10-X.