EN 

Etninių grupių tyrimų projektai

SOCIALINIS IR ISTORINIS TEISINGUMAS LIETUVOJE ETNINĖ IR GENERACIJŲ DIMENSIJA (2016 04 01–2018 12 31). Projekto vadovė – dr. vyr. mokslo darbuotoja Neringa Klumbytė (docentė, Majamio universitetas, JAV). Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

ETNIŠKUMAS IR IDENTITETAI PIETRYČIŲ LIETUVOJE: RAIŠKA, VEIKSNIAI IR KONTEKSTAI (2016 04 01–2016 12 31). Projekto vadovė – dr.  Monika Frėjutė-Rakauskienė. Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

LIETUVOJE GYVENANČIŲ TAUTINĖMS MAŽUMOMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ PADĖTIES TYRIMO IR REZULTATŲ ANALIZĖS ATLIKIMO PASLAUGOS  (2015 09-2015 12).  Tyrimo vadovė – dr. mokslo darbuotoja Vita Petrušauskaitė. Tyrimas atliktas pagal pirkimą organizuojančios organizacijos – LR Kultūros ministerijos  – pateiktą  užduotį, atliekant reprezentatyvią tautinių grupių apklausą ir duomenų analizę bei įgyvendinant kitus numatytus uždavinius, kurie leis surinkti reikiamus duomenis, būtinus parengti rekomendacijas Tautinių mažumų tapatumo išsaugojimo ir integracijos į Lietuvos visuomenę 2016–2022 metų plėtros programai.

ETNINĖS MAŽUMOS PIETRYČIŲ LIETUVOJE: ETNINIO, PILIETINIO, REGIONINIO IR LOKALAUS TAPATUMŲ RAIŠKA (2012–2014) – projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”

SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI ETNINIŲ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ GRUPĖMS LIETUVAI TAPUS ES NARE
Tyrimo trukmė: 2011 07 01–2012 12 31
Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

SOVIETŲ LIETUVOS VISUOMENĖS ETNINĖ STRUKTŪRA 1945–1990 M.: RUSŲ SOCIALINĖS ADAPTACIJOS ASPEKTAI
Projekto trukmė: 2011 01 01 – 2012 12 31
Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

ENRI-EAST – EUROPINIŲ, NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ TAPATYBIŲ SĄVEIKA: TAUTOS TARP VALSTYBIŲ TIES NAUJOMIS EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ SIENOMIS
Projekto trukmė: 2008–2011
Projekto finansavimo šaltinis: Europos Komisija.

ROMŲ PADĖTIES TYRIMAS: ROMAI ŠVIETIMO IR DARBO RINKOS SANKIRTOJE
Tyrimo trukmė: 2008 m. birželio-gruodžio mėn.
Tyrimą finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės.

RUSAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖJE 1918-1940 M.: ISTORINĖS RETROSPEKTYVOS KONSTRAVIMAS
Projekto trukmė: 2007 06–2008 12
Projektą finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

ROMŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS GALIMYBĖS
Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-spalio mėn.
Tyrimas yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos koordinuojamos tyrimų programos dalis, kuri skirta Europos Sąjungos Lygių galimybių metams (2007 m.)

ROMŲ IR DARBDAVIŲ NUOSTATOS DĖL ROMŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ
Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-rugsėjo mėn.
Tyrimas atliktas užsakius Lietuvos vaikų fondui, kuris vykdė EB iniciatyvos EQUAL projektą „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”.

BALTIJOS REGIONO ETNINĖS MAŽUMOS
Projekto trukmė: 2004-2005 m.
Projektą koordinavo: Upsalos universitetas, ŠVEDIJA, doc. dr. Sia Spoliopoulou Åkermak

VIEŠOJO SEKTORIAUS ETNINĖ STRUKTŪRA, NELYGYBĖ IR VALDYMAS
Projekto trukmė: 2002-2005
Projektą koordinavo: Jungtinių Tautų Socialinės raidos tyrimo institutas (the United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD), Ženeva.

LIETUVOS ETNINIŲ GRUPIŲ ADAPTACIJA
Projekto trukmė: 1998-2003
Projektą finansavo: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; Atviros Lietuvos fondas.