EN 

Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai

Projekto trukmė: 2013 01 01–2014 06 30

Projekto vadovas: Karolis Žibas

Projekto vykdytojai: Ieva Budvytytė, Giedrė Blažytė, Monika Frėjutė-Rakauskienė, Vija Platačiūtė, Karolis Žibas

Projekto finansavimas: Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinė programa

Projekto tikslas – atskleidus Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (grupių, organizacijų) integracijos poreikius, galimus atstovavimo mechanizmus ir integracijos trajektorijas, sukurti rodiklių sistemą, taikytiną TŠP integracijos procesams vertinti. Iškeltas uždavinys, apimantis skirtingus TŠP imigracijos ir integracijos lygmenis – pasitelkus skirtingo pobūdžio socialinių tyrimų metodus ir teorines prieigas, susisteminti Lietuvoje prieinamus duomenis apie TŠP (grupių ar organizacijų) poreikius, integracijos procesus, jų raidą ir sukurti sistemą, leidžiančią stebėti, rinkti, analizuoti ir vertinti informaciją, susijusią su TŠP imigracijos ir integracijos procesais Lietuvoje.

Projekte numatomos šios veiklos: (1) Vyraujančių teorinių ir empirinių TŠP (jų organizacijų) integracijos modelių perspektyvoje, apžvelgti ir apibūdinti ES taikomas sistemas, skirtas informacijai apie TŠP poreikius rinkti, analizuoti ir vertinti;  (2) Atlikti Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (jų organizacijų) empirinį tyrimą; (3) Atlikti kompleksinį trečiųjų šalių piliečių padėties Lietuvoje monitoringą: (a) teisinę analizę, (b) visuomenės nuostatų ir (c) žiniasklaidos stebėseną; (4) Pateikti tyrimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas; (5) Parengti TŠP integracijos rodiklių sąvadą.

Pirmosios veiklos įgyvendinimas suprantamas kaip teorinis ir empirinis TŠP integracijos aspektas (makro lygmenyje), apimantis skirtingo pobūdžio teorinių ir empirinių studijų analizę ir apibendrinimą. Siekiama: migrantų integracijos teorinės sampratos sociologiniais ir politologiniais aspektais analizės perspektyvoje apžvelgti ir apibūdinti ES taikomas sistemas, skirtas informacijai apie TŠP poreikius rinkti, analizuoti ir vertinti; Atskleisti imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos teorines ir empirines sąsajas; Atlikti TŠP (ir jų organizacijų) integracijos procesų Lietuvoje ir ES valstybėse narėse tyrimų apžvalgą; Atlikti Vyriausybių ir politinių partijų programų analizę TŠP ir integracijos aspektais.

Antrosios veiklos įgyvendinimas siejamas su sociologiniu TŠP integracijos aspektu (mikro, makro ir mezo lygmenys), apimančiu tris kokybinio tyrimo etapus mikro, mezo ir makro lygmenų analizės perspektyvoje siekiama: Atlikti I-ąją kokybinio tyrimo dalį: „Trečiųjų šalių piliečiai (ir jų organizacijos) Lietuvoje: imigrantų atstovavimo mechanizmai ir jų raida“; Atlikti II-ąją kokybinio tyrimo dalį: „Trečiųjų šalių piliečiai (ir jų organizacijos) Europos Sąjungoje: gerųjų patirčių adaptavimas Lietuvoje“;  Atlikti III-ąją kokybinio tyrimo dalį: „Empirinio tyrimo apibendrinimas: Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių individualios ir kolektyvinės integracijos patirtys: rodiklių identifikavimas ir empirinio tyrimo rezultatai“.

Trečiosios veiklos įgyvendinimas siejamas su makro lygmenyje vykstančiais TŠP integracijos aspektais, kurie analizuojami teisinėje, sociologinėje ir politologinėje perspektyvoje. Taigi, trečiasis uždavinys apima šiuos tyrimo etapus: (1) Atlikti I-ąją monitoringo dalį: „Trečiųjų šalių piliečiai Lietuvos žiniasklaidoje: 2013 metų spaudos monitoringas“; (2) Atlikti II-ąją monitoringo dalį: „Trečiųjų šalių piliečiai Lietuvos visuomenėje: teisinės padėties monitoringas“; (3) Atlikti  III-ąją monitoringo dalį: „Trečiųjų šalių piliečiai Lietuvos visuomenėje: visuomenės nuostatų monitoringas“.

Ketvirtosios ir penktosios veiklų įgyvendinimas apims visų projekte įgyvendintų veiklų rezultatus. Bus parengta tyrimo ataskaita, apimanti skirtingo pobūdžio kiekybinius ir kokybinius tyrimus. Pagrindinė užduotis: Parengti projekto ataskaitą: kokybinio tyrimo duomenų analizė ir interpretacija, išvadų ir rekomendacijų pateikimas bei rodiklių sistemos aprašymas.

Apibendrinant projekto veiklas galima teigti, kad projektas pasižymės (1) tarpdiscipliniškumu (teisinė, sociologinė ir politologinė analizės prieigos), (2) mikro, mezo ir makro TŠP imigracijos ir integracijos veiksnių sąveikos analize bei (3) kompleksiškumu, apimančiu Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinių programų perspektyvoje kuriamą TŠP integracijos įgyvendinimo infrastruktūrą.

Projekto rezultatai:

Migracijos ir migrantų integracijos teorinių prielaidų sociologiniais ir politologiniais aspektais analizė

Imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos teorinės ir empirinės sąsajos

Vyriausybių ir politinių partijų programų analizė TŠP imigracijos ir integracijos aspektais

Empirinio tyrimo apibendrinimas

Išvados ir rekomendacijos

Rodiklių sąvadas

Teisinės padėties monitoringas

Visuomenės nuostatų monitoringas

Žiniasklaidos monitoringas

Gerųjų praktikų adaptavimas