EN 

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Paramos sutarties numeris – D4-42/EIF/2011/5/14/PG/3/2/12/02RAI
Projekto vykdytojai – Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (pareiškėjai) ir Lygių galimybių plėtros centras (partneriai)
Atsakinga institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Įgaliota institucija – Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Projekto trukmė – 2012 01 01–2013 06 30
Projekto vadovas – Karolis Žibas
Projekto vykdytojai – Margarita Jankauskaitė, Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Virginija Aleksejūnė, Indrė Urbonavičiūtė, Karolis Žibas
Projekto finansavimas – Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. metinė programa

PROJEKTO TIKSLAS

Sukurti kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą – Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platformą, kuri apimtų, skatintų ir palengvintų efektyvesnį tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai įvairiose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse dirbančių kompetentingų valstybinių ir mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotų grupių bei asmenų dialogą per glaudų tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą.

Siekiama sukurti infrastruktūrą, apimančią kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo sistemą (1) trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo procesuose, (2) atliekant mokslinius ir kitokio pobūdžio tyrimus skirtingose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, (3) informuojant politikos kūrėjus ir vykdytojus apie imigrantų iš ne ES šalių integracijos procesus, (4) dalijantis gerosiomis imigrantų integracijos praktikomis, (5) keičiantis naudinga informacija, (6) ieškant partnerių ir/ar (7) finansavimo galimybių projektinei veiklai atlikti, kt.

Visas esamas ir potencialias kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių veiklas įvairiose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse apimanti Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platform sustiprins imigrantų iš ne ES šalių integracijos įgyvendinimo infrastruktūros (t.y. politikos, projektinės ir tyrimų veiklos) koordinavimą politiniame (valstybinėse institucijose) ir visuomeniniame (nevyriausybinėse organizacijose) lygmenyse bei stiprins tarpinstitucinio bendradarbiavimo (tarp skirtingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių) potencialą. Šis potencialas leis pagerinti gebėjimus valdyti imigracijos reguliavimo mechanizmus ir imigrantų integracijos politikos priemones.

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma, susidedanti iš 2 pagrindinių bendradarbiavimą skatinančių elementų – darbinių seminarų/forumo ir tinklalapio – yra atvira visoms kompetentingoms institucijoms (jų atstovams) ir kitoms suinteresuotoms šalims. Seminarų dalyviai (ir svetainės lankytojai) galės stebėti ir reaguoti į skirtingų institucijų politines, visuomenines, mokslines ir kitokio pobūdžio veiklas, dalytis gerąja patirtimi, ieškoti projektų partnerių ir finansavimo, sužinoti nacionalinio bei vietinio lygmens naujienas trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse ir palaikyti dialogą su integracijos proceso dalyviais. Galiausiai, bus sukurta erdvė tolimesniam bendradarbiavimui: imigrantų integracijos politicos prioritetų ir nevyriausybinių bei kitų organizacijų kuriamos trečiųjų šalių piliečių integracijos įgyvendinimo infrastruktūros sugretinimui.

PROJEKTE NUMATYTOS ŠIOS VEIKLOS:
Konsultaciniai seminarai, skirti stiprinti valdžios ir kitų suinteresuotų šalių gebėjimus imigracijos ir TŠP integracijos politikos srityje. Projekte numatyti 2 konsultaciniai seminarai, skirti pagal sektorinį principą trinktiems dalyviams (vienas seminaras viešo sektoriaus pareigūnams, kitas – NVO atstovams). Konsultaciniuose seminaruose bus aptariamos ir analizuojamos imigracijos ir integracijos koncepcijos, jų adaptacijos galimybės Lietuvos kontekste ir veiksmingos integracinės politikos prielaidos. Konsultaciniai seminarai taip pat suteiks galimybę pasikeisti gerosiomis praktikomis ir išmoktomis pamokomis, kurios yra svarbios formuojant platformos veiklos viziją.

Seminarai, skirti integracijos politikos klausimų koordinavimo ir tarp-institucinio bendradarbiavimo stiprinimui. Projekte numatyti 2 seminarai, skirti pagal geografinį principą atrinktiems dalyviams (vienas seminaras Pietryčių Lietuvos regione, kitas – Šiaurė-Vakarų regione). Siekiant regioninių seminarų rezultatyvumo bus atlikti parengiamieji darbai –remiantis užsienio šalių patirtimi parengti pasiūlymai tinklo veiklos principams ir/ar struktūrai, kurie taps atspirties tašku seminarų metu formuojant ir vietiniam kontekstui pritaikant bendradarbiavimo tinklo modelį. Šių seminarų tikslas – sukurti prielaidas įvairių institucijų, dalyvaujančių imigracijos ir TŠP integracijos politikos įgyvendinime, bendradarbiavimui irveiklos koordinavimui.

Imigracijos ir TŠP integracijos srityje dirbančių organizacijų forumas. Forumo tikslas – formuoti TŠP integracijos politikos diskursą ir skatinti tarp-institucinį ir tarp-sektorinį bendradarbiavimą ir konsultacinės platformos kūrimąsi. Jame bus aptartos pastarųjų metų imigracijos ir TŠP integracijos tendencijos, pristatyti tyrimai, gerosios Lietuvos ir užsienio šalių praktikos. Ruošiantis forumui, bus iš anksto parengtas bendros rezoliucijos tekstas, kuris remsis prieš tai vykusiuose seminaruose išsakytų pasiūlymų apibendrinimu ir virtualioje erdvėje (internetu) vykdomomis konsultacijomis su telkiamo tinkle dalyviais.

Imigracijos ir trečiųjų šalių piliečių integracijos internetinės svetainės sukūrimas ir palaikymas. Svetainėje bus talpinama visa prieinama informacija, susijusi su Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos procesais. Atsižvelgiant į imigrantų iš ne ES šalių integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo infrastruktūrą bei skirtingų institucijų vykdomas veiklas, informacija bus skirstoma į tam tikrus tematinius blokus. Tokiu būdu bus sudaromos palankios sąlygos efektyviai ir operatyviai ieškoti ir keistis informacija, palaikyti ir plėsti ryšius, skatinti bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į platų veiklos trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje spektrą, svetainėje pateikiama informacija atlieps visų suinteresuotų institucijų ir kitų organizacijų veiklos ypatumus, o kartu ir poreikius.

Projektas: Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma