EN 

Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai

Projekto vykdytojai – Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (partneriai), Darnios visuomenės centras (partneriai), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (pareiškėjas)
Paramos sutarties numeris – D4-247/EPF/2011/AP/P1/03/B/58
Atsakinga institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Įgaliota institucija – VŠĮ Europos socialinio fondo agentūra
Projekto trukmė – 2012 06 01–2013 05 31
Projekto vadovė – Gintarė Guzevičiūtė (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija)
Projekto vykdytojai – Karolis Žibas, Jolanta Aleknevičienė, Vykintas Lideikis, Nadia Chorundžij (Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas)
Projekto finansavimas – Europos pabėgėlių fondo 2011 metų programa

PROJEKTO SANTRAUKA IR NUMATOMI REZULTATAI

Pagrindinis projekto tikslas – atliekant visapusišką teisinį ir sociologinį tyrimą, išsiaiškinti Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę, užtikrinti teisingą teisyno taikymą ir paskatinti tolesnį prieglobsčio sistemos vystymą ir prieglobsčio politikos Lietuvoje plėtojimą.

Šiuo projektu siekiama surinkti, išanalizuoti, susisteminti ir padaryti lengvai prieinama visoms suinteresuotoms institucijoms ir asmenims informaciją apie ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimą Lietuvoje. Lietuvos įsipareigojimų, kylančių iš sparčiai besivystančio ir teisiniu požiūriu sudėtingo ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje iki šiol nebuvo visapusiškai tiriamas.

Projekto tikslas: 1. Įvertinti ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimo Lietuvoje būklę
Projekto uždavinys: 1.1. Įvertinti ES prieglobsčio teisyno perkėlimą  į Lietuvos teisės aktus ir jo taikymą administracinėje ir teismų praktikoje bei prieglobsčio prašytojų ir prieglobstį gavusių užsieniečių imigracijos ir integracijos patirtis.

Siekiant įgyvendinti išvardintą uždavinį ir užsibrėžtą tikslą, atliekamas teisinis ir sociologinis ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimo Lietuvoje tyrimas. Vykdant šią projekto dalį tiriami procesai, susiję su ES prieglobsčio teisyno perkėlimu ir taikymu Lietuvoje (teisės aktų normos, jas taikančių institucijų praktika, skiriant ypatingą dėmesį Migracijos Departamento ir  teismų sprendimams,  prieglobsčio prašytojų ir prieglobstį gavusių užsieniečių imigracijos bei integracijos patirtims).

Projekto tikslas: 2. Paskatinti Lietuvos prieglobsčio sistemos tolesnį vystymąsi sutinkamai su ES prieglobsčio teisyno reikalavimais ir naujausiomis ES prieglobsčio politikos tendencijomis
Projekto uždavinys: 2.1. Išaiškinti tyrimo metu surinktą informaciją ir išvadas prieglobsčio teisyną taikantiems asmenims

Teisinio ir sociologinio tyrimo ataskaitos bus pristatytos ir aptartos seminaruose ES prieglobsčio teisyną įgyvendinančius teisės aktus taikantiems praktikams. Bus suorganizuoti du seminarai, t.y. seminaras,  skirtas asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant prieglobsčio prašymus ir apeliacinius skundus (Migracijos departamento prieglobsčio specialistai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, teisininkai, NVO, teisėjai ir jų padėjėjai), bei seminaras, skirtas asmenims, dirbantiems prieglobsčio prašytojų priėmimo ir prieglobstį gavusių asmenų integracijos srityse (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, URC ir PPC atstovai, savivaldybių tarnautojai, NVO).

Projekto rėmuose bus parengtas ir išleistas mokslinis leidinys, kuriame bus pateiktos ES prieglobsčio direktyvų perkėlimo ir taikymo lentelės, studija dėl ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimo Lietuvoje teisinių ir sociologinių aspektų bei susistemintos praktinės rekomendacijos, siekiančios tobulinti nacionalinę prieglobsčio politiką, užtikrinant fundamentalias žmogaus teises visiems prieglobsčio sistemoje atsidūrusiems asmenims.