EN 

Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas; VŠĮ Diversity Development Group

Projekto trukmė: Nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

Projekto vadovas: Vita Petrušauskaitė

Projekto vykdytojai: Vija Platačiūtė, Aleksandra Batuchina, Giedrė Blažytė, Karolis Žibas

Projekto finansavimas: Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinė programa

Projekto tikslas – sukurti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, darbo imigracijos politiką ir darbo migracijos procesus. Atsižvelgiant į projekto tikslą iškeltas uždavinys: pasitelkus teorines prieigas ir empirinį tyrimą atskleisti Lietuvos darbo imigracijos (politikos) ypatumus, ištirti darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygas, visuomenės nuostatas Lietuvoje dirbančių trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu ir parengti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migracijos procesus.

Projekte formuluojamos šios veiklos:

  1. Teorinio darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvado, skirto vertinti TŠP darbo migrantų integracijos politiką ir darbo imigracijos politiką, parengimas;
  2. Empirinio darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvado, skirto vertinti darbo migracijos procesus, parengimas;
  3. Rekomendacijų paketo, skirto darbo imigracijos politikos, darbo migrantų integracijos ir darbo migracijos procesų vertinimui, parengimas.

Pirmosios veiklos tikslas – parengti teorinį darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką ir darbo migracijos politiką (teorinis rodiklių sąvadas). Teorinis rodiklių sąvadas bus sudarytas iš kintamųjų, kurie išskiriami remiantis teorine literatūra bei vykdomos darbo imigracijos/integracijos politikos analize (t.y. struktūriniai ir instituciniai indikatoriai, kurie išskiriami atlikus įstatymų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir integracijos procesus, apžvalgą ir analizę). Teorinis rodiklių sąvadas skirtas matuoti ir vertinti politikos pažangą.

Antros tyrimo veiklos tikslas – parengti empirinį darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migracijos procesus. Šios veiklos metu atliekamas pasirengimas empiriniam tyrimui ir jo atlikimas. Parengti tyrimo instrumentai – klausimynai – leis sukurti imigrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų tyrimo modelį, o rezultatai bus patikrinti atlikus faktorinę analizę. Darbo imigrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų tyrimas leis analizuoti ir įvertinti TŠP darbo ir gyvenimo sąlygas, vyraujančias visuomenės nuostatas darbo imigrantų iš trečiųjų šalių atžvilgiu. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo duomenys leis išnagrinėti darbo imigrantų gyvenimo ir darbo sąlygų įvairiapusį kontekstą ir atlikti įvykių priežastingumo analizę. Šio rodiklių sąvado pagrindiniai kintamieji bus išskiriami remiantis darbo migrantų praktika, išskiriant svarbiausias problemines sritis ir apims jų poziciją socialinėje erdvėje. Dėl to, empirinis rodiklių skirtas matuoti ir vertinti darbo migrantų integracijos procesus praktikoje. Integracijos procesų vertinimas pažanga. Trečiosios veiklos įgyvendinimas apims visų projekte įgyvendintų veiklų rezultatus.

Trečioje veikloje bus parengtas galutinis rodiklių sąvadas, kuris įgalins vertinti darbo imigracijos politiką, darbo migrantų integraciją ir darbo migracijos procesus. Remiantis kokybinio ir kiekybinių tyrimų duomenimis bei teorine Lietuvos darbo imigracijos politikos analize bus pateiktas rekomendacijų paketas, skirtas darbo imigracijos politikos kūrimui ir įgyvendinimui bei jos gerinimui. Atsižvelgiant į platų rodiklių sąvado pobūdį (teorinį ir empirinį), rekomendacijos apims trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos pažangos vertinimo aplinkybes. Trečiosios veiklos rezultatai, apibendrinantys visą tyrimą, bus pateikiami moksliniame leidinyje.

Projekto rezultatai:

Projekto rezultatus pristatantis mokslinis leidinys – Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje

Teorinio darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvado, skirto vertinti TŠP darbo migrantų integracijos politiką ir darbo imigracijos politiką, parengimas – TYRIMO ATASKAITA

Teorinio darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvado, skirto vertinti TŠP darbo migrantų integracijos politiką ir darbo imigracijos politiką, parengimas – TEORINIŲ RODIKLIŲ SĄVADAS

Emprinio darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvado, skirto vertinti darbo migracijos procesus, parengimas – TYRIMO ATASKAITA

Emprinio darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų bei visuomenės nuostatų rodiklių sąvado, skirto vertinti darbo migracijos procesus, parengimas – EMPIRINIS RODIKLIŲ SĄVADAS

Rekomendacijų paketo, skirto darbo imigracijos politikos, darbo migrantų integracijos ir darbo migracijos procesų vertinimui, parengimas – BENDRAS RODIKLIŲ SĄVADAS

Rekomendacijų paketo, skirto darbo imigracijos politikos, darbo migrantų integracijos ir darbo migracijos procesų vertinimui, parengimas – REKOMENDACIJŲ PAKETAS