EN 

Lietuvos gyventojų grupės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis

Programos trukmė: 2012–2016
Programos vadovė: prof. dr. (HP) M. Taljūnaitė
Programos vykdytojai: dr. A. Marcinkevičius, dr. V. Pilinkaitė-Sotirovič, dr. K. Šliavaitė, dr. M. Frėjutė-Rakauskienė, dr. K. Žibas, dokt. V. Petrušauskaitė.

PROGRAMOS TIKSLAI  

Tai ilgalaikė institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa, kurią įgyvendina Lietuvos socialinių tyrimų centrui priklausantys Sociologijos ir Etninių tyrimų institutai. Programos tikslas – nustatyti Lietuvos gyventojų grupių transformacijas, išskiriant joms būdingas socialines erdves. Tuo būdu bus apibrėžiami gyventojų grupių gyvenimo kokybės pokyčiai, atskleidžiama jų tarpusavio darna naujų socialinių iššūkių sąlygomis, taip pat nustatomas šių procesų poveikis Lietuvos sumanios visuomenės formavimuisi, rengiant rekomendacijas viešosios politikos įgyvendinimui.

Etninių tyrimų instituto uždavinys – apibrėžti visuomenės etninės struktūros kaitos ir etninio nepakantumo iššūkius darniai visuomenės raidai ir sumanios visuomenės valstybės kūrimui. Siekiant šio uždavinio tiriama etninio identiteto ir etninės struktūros kaita, vertinant istorinės atminties, taip pat ES plėtros ir adaptacijos procesų poveikį šiuolaikinių etninių identitetų formavimusi. Be to, analizuojama migracijos ir demografijos pokyčių įtaka etninės struktūros raidai bei etninio nepakantumo formų ir apraiškų kaita, atliekant žiniasklaidos stebėseną ir visuomenės nuostatų dinamikos empirinius tyrimus.

NUMATOMI REZULTATAI

Atliekamų visuomenės etninės struktūros pokyčių tyrimų rezultatai ir jų poveikis šiuolaikinių etninių identitetų formavimuisi, kurie yra skelbiami migracijos ir demografijos pokyčių įtakos visuomenės etninės struktūros raidai kontekste, sulaukia plataus visuomenės dėmesio. Etninio nepakantumo formų ir apraiškų kaitos atliekant žiniasklaidos stebėseną ir visuomenės nuostatų dinamikos empirinius tyrimų rezultatų sklaida ugdo Lietuvos gyventojų tolerancija bei stiprina demokratizacijos procesą. Įgyvendinus programos uždavinius bus identifikuoti pastaruoju metu vykstantys pokyčiai visuomenės etninėje struktūroje ir etninio nepakantumo formos, nustatytas jų poveikis atskiroms etninėms grupėms ir iššūkiai darniai visuomenės raidai. Tyrimų rezultatai bus publikuojami tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, viešinami konferencijose, seminaruose ir kituose mokslo renginiuose.