EN 

Sovietų Lietuvos visuomenės etninė struktūra 1945–1990 m.: rusų socialinės adaptacijos aspektai

Projekto trukmė: 2011 01 01 – 2012 12 31
Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Projekto mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Matulionis
Projekto vykdytojas: mokslininkas-stažuotojas, dr. A. Marcinkevičius

PROJEKTO SANTRAUKA

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos mokslų tarybos programą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje”. Projekto tikslas – ištirti esminius rusų socialinės adaptacijos sovietų Lietuvoje (1945–1990 m.) aspektus. Prioritetas skiriamas trijų aspektų, nuo kurių smarkiai priklausė minėtos adaptacijos eiga ir rezultatai, analizei:

  • rusų skaičiaus ir pasiskirstymo pagal gyvenamąja vietą sovietų Lietuvoje dinamika;
  • rusų padėtis sovietų Lietuvos visuomenės užimtumo (darbinės veiklos) struktūroje;
  • rusų sociokultūrinis tapatumas sovietų Lietuvoje.

Projektu siekiama geriau pažinti Lietuvos etninių grupių savitarpio santykių raidą sovietmečiu, nes rusų socialinės adaptacijos pobūdis buvo nulemtas ne tik šios grupės individualių charakteristikų, bet ir sąveikos su kitomis visuomenės grupėmis veiksnių. Rusų demografinių rodiklių, socialinės padėties ir sociokultūrinio tapatumo sovietmečiu geresnis pažinimas yra svarbus rusų socialinės adaptacijos problemų šiuolaikinėje Lietuvoje identifikavimui ir suvokimui, taip pat pilietiškos, tolerantiškos ir pakančios visuomenės stiprinimui. Vienas iš svarbiausių projekto uždavinių – permąstyti stereotipinių rusų vaizdinių, egzistuojančių nūdienos lietuviškoje istoriografijoje ir visuomenėje, pagrįstumą. Analizuojama, ar dėl šių vaizdinių intensyvios sklaidos rusų socialinės adaptacijos sovietmečio Lietuvoje suvokimas iki šiol nėra pernelyg politizuotas ir supaprastintas. Kitas svarbus uždavinys – rusų socialinės adaptacijos įvertinimas iš platesnės geografinės perspektyvos, todėl atliekama lyginamoji šio proceso Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sovietmečiu analizė. Siekiant projekto tikslų įgyvendinimo yra kaupiami, nagrinėjami ir apibendrinami įvairių šaltinių (archyvinių ir skelbtų dokumentų, visuotinių gyventojų surašymų, sovietmečio spaudos, respondentų biografinių interviu ir kt.) duomenys, analizuojama istoriografija, socialinių mokslų bei metodologinė literatūra. Sukaupto duomenų masyvo apibendrinimas ir interpretacija bus atliekamas apjungiant dviejų mokslo šakų – istorijos ir sociologijos – žinias bei metodologiją.

Projekto įgyvendinimas leis parengti rusų socialinės adaptacijos sovietų Lietuvoje interpretaciją,  susieti šio pobūdžio problematiką sovietmečiu ir kitais Lietuvos istorinės raidos etapais (tarpukariu ir po valstybingumo atkūrimo 1990 m.). Bus pateiktos ne tik novatoriškos įžvalgos tyrimo tematika, tačiau išplėstas Lietuvos visuomenės raidos istorinių tyrimų problematikos laukas ir metodologinių prieigų spektras. Projekto rezultatai pasitarnaus egzistuojančių etninių stereotipų permąstymui ir rusų socialinės adaptacijos problemų šiuolaikinėje Lietuvoje identifikavimui bei analizei. Atliktų tyrimų duomenys bus naudojami rengiant mokslines publikacijas, pranešimus tarptautinėms ir Lietuvos konferencijoms.