EN 

Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės

Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-spalio mėn.
Tyrimo vadovas: T. Leončikas

TYRIMO SANTRAUKA

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) inicijuotas ir 2007 m. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro atliktas  tyrimas „Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės” siekė išanalizuoti socialinės politikos kontekstą ir įvertinti romų padėtį taip, kad atsispiriant nuo šiandieninės socialinės politikos elementų būtų galima suformuluoti konkrečias priemones, kurios padėtų mažinti romų atskirtį. Pagrindinis dėmesys tyrime skirtas romų darbo patirčiai, socialinės paramos ir užimtumo skatinimo klausimams.

Tyrime laikytasi požiūrio, jog nepakanka vertinti atskirtyje gyvenančių romų motyvaciją ir nuostatas (darbo, išsilavinimo atžvilgiu ar pan.); reikia analizuoti, koks yra realus romų įsitraukimo į formalią ir neformalią darbo rinką mastas, ir kokios struktūrinės kliūtys tą įsitraukimą riboja arba jo neskatina. Dėl to apklausoje romų prašyta nurodyti įvairius faktus apie jų darbo ar darbo paieškos patirtį, apie gaunamą socialinę paramą ir turimus socialinius ryšius. Analizuojant socialinę politiką, atkreiptas dėmesys į faktą, kad dalis priemonių romų nepasiekia, neišsprendžia dėl atskirties susiklosčiusių problemų. Kitaip tariant, tyrimu siekta išryškinti ne tik romų atskirtį, bet ir nepanaudotas galimybes iki šiol neveiksmingą socialinę politiką padaryti efektyvesnę.

REZULTATAI

Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant ataskaitą Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas, taip pat  apibendrinant Lygių galimybių metų visiems programos rezultatus (LGKT), ir LGKT inicijuotose viešuose seminaruose ir diskusijose lygių galimybių  ir romų integracijos klausimais.