EN 

Etniškumo studijos 2013/1

Karolis Žibas. Pratarmė. Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai.

Straipsnyje pateikiama Lietuvoje atliktų tyrimų prieglobsčio srityje apžvalga, pristatomas tarpdisciplininio (teisinio ir sociologinio) Lietuvoje įgyvendinamos prieglobsčio politikos tyrimo poreikis. Atsižvelgiant į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto ir Darnios visuomenės centro įgyvendinto projekto „Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai“ veiklas, straipsnyje glaustai apžvelgiamas šio teminio leidinio turinys. Įgyvendinant projektą buvo atlikti visapusiški prieglobsčio politikos įgyvendinimo Lietuvoje tyrimai, kurie atskleidė Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę. Tikimasi, kad projekto metu atliktų tyrimų duomenys ateityje leis užtikrinti tinkamą ES prieglobsčio teisyno taikymą ir paskatins tolesnį prieglobsčio sistemos Lietuvoje plėtojimą.

Straipsnis lietuvių kalba.

Laurynas Biekša, Eglė Samuchovaitė. Priėmimo sąlygų direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje problemos.

Straipsnyje pagal Tarybos direktyva 2003/9/EB įtvirtintus reikalavimus analizuojama prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų sistema Lietuvoje, vertinant tiek Lietuvos Respublikos teisinę bazę, tiek institucijų, veikiančių priėmimo sąlygų srityje, administracinę ir susiklosčiusią teismų praktiką. Straipsnyje išskiriamos pagrindinės priėmimo sąlygų, įgyvendinant Tarybos direktyvą 2003/9/EB, reglamentavimo ir praktinės problemos. Aptariamas priėmimo sąlygų taikymo srities apribojimas, nepakankamas informacijos apie priėmimo sąlygas suteikimas, nepagrįstas prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės ribojimas, nepakankamos materialinės priėmimo sąlygos ir medicininės paslaugos, sankcijų taikymo problemos, netinkamos asmenų, turinčių ypatingų poreikių, priėmimo sąlygos.

Straipsnis lietuvių kalba.

Laurynas Biekša, Vladimiras Siniovas. Sąžiningos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros beieškant: Lietuvos pastangos įgyvendinti Tarybos direktyvą 2005/85/EB

Šiame straipsnyje analizuojama Tarybos direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, įgyvendinimo Lietuvoje problemos. Straipsnis parengtas tyrimo, atlikto įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo finansuojamą projektą „ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai“, pagrindu. Daugiausia dėmesio skiriama Direktyvos nuostatoms, įtvirtinančioms esmines procesines garantijas, bei pagrindiniams prieglobsčio procedūrų organizavimo aspektams. Ši problematika nagrinėjama formaliuoju požiūriu (vertinant, ar Direktyvos reikalavimai visiškai ir teisingai perkelti į Lietuvos teisės aktus) ir aptariant reikšmingiausias iš Direktyvos kylančių reikalavimų taikymo praktikos problemas. Pabrėžiamas nepakankamas prieglobsčio prašymus pateikusių asmenų informuotumas apie taikytinas procedūras ir prieglobsčio procedūros metu atliekamų apklausų trūkumai. Atskirai aptariami prieglobsčio prašymų nagrinėjimo skubos tvarka klausimai. Straipsnio autorių nuomone, ši procedūra neleidžia užtikrinti nuodugnaus prašymo nagrinėjimo ir apriboja prieglobsčio prašytojų de facto galimybes pasinaudoti esminėmis procesinėmis garantijomis.

Straipsnis lietuvių kalba.

Lyra Jakulevičienė, Marius Urbelis. Kvalifikavimo direktyva 2004/83/EB: Lietuvos patirtis praėjus septyneriems metams nuo jos perkėlimo į Lietuvos teisę.

Straipsnyje autoriai atskleidžia Kvalifikavimo direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę problematiką, išryškėjusią per septynerių metų laikotarpį nuo jos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios. Autoriai pateikia konkrečių Kvalifikavimo direktyvos nuostatų ir pagrindinių Lietuvos teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą, analizę, nurodo aiškiausius, autorių nuomone, Direktyvos nuostatų netinkamo perkėlimo į Lietuvos teisę atvejus. Autoriai taip pat analizuoja Lietuvos teisės aktų, įgyvendinančių Kvalifikavimo direktyvą, taikymo administracinę bei teismų praktiką Lietuvoje, atskleidžia galimus šios praktikos trūkumus ir pateikia rekomendacijų tobulinant galiojančius teisės aktus bei formuojant tinkamą administracinę bei teismų praktiką.

Straipsnis lietuvių kalba.

Jolanta Aleknevičienė. (Iš)gyvenimas Lietuvoje: prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis.

Straipsnyje nagrinėjama prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis Lietuvoje. Pristatomas atliktas kokybinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kokią patirtį išgyvena prieglobsčio ieškantys ir prieglobstį gavę užsieniečiai būdami Lietuvos prieglobsčio sistemos dalis, kaip jie įprasmina savo patirtį ir kaip ši patirtis lemia jų integraciją. Tyrimo rezultatai buvo apdoroti ir išanalizuoti pagal interpretacinės fenomenologinės analizės principus. Straipsnyje prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis Lietuvos prieglobsčio sistemoje nagrinėjama šiais aspektais: aptariama prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimo Lietuvoje pradžia ir patirtis Užsieniečių registracijos centre Pabradėje ir šios patirties vertinimas; analizuojama informantų patirtis, įgyta pirmajame (Rukloje) ir antrajame (įvairiose savivaldybėse) integracijos etapuose, ir jos įprasminimas; nagrinėjama tyrimo dalyvių patirtis Lietuvoje integracijos požiūriu. Straipsnio pabaigoje konstatuojama, kad prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimas yra labai priklausomas nuo prieglobsčio sistemos institucijų ir stigmatizuotas, o patirti išgyvenimai gali būti įvardijami kaip „išvirkščioji“ socialinio kapitalo pusė“: izoliacija, galimybių ribojimas, socialinė atskirtis. Teigiama, kad Lietuvoje prieglobsčio ieškantiems ir prieglobstį gavusiems užsieniečiams tenka nevisaverčio, nenaudingo, nepageidaujamo pašaliečio, turinčio ribotas teises, įkalinto (psichologiškai ir geografiškai) ir priklausomo žmogaus gyvenimas, ir tokia patirtis nėra palanki sėkmingai integracijai.

Straipsnis lietuvių kalba.

Gintarė Guzevičiūtė. Prieglobsčio politikos įgyvendinimo Lietuvoje rekomendacijos.

Straipsnis lietuvių kalba.