EN 

Dr. Vita Kontvainė

Mokslo darbuotoja

vita@ces.lt

Curriculum vitae

Mokslinių interesų sritys
- švietimo sociologija, vaikų sociologija;
- romų tyrimai, socialinis aspektas;
- sociologijos, socialinės antropologijos teorijos;
- socialinio būsto problematika, architektūros ir socialinių mokslų sąsajos.

Išsilavinimas:
2014  m. sausio 9 d. – įgytas  socialinių mokslų (sociologijos krypties) daktaro laipsnis, Vilniaus universitetas ir Lietuvos socialinių tyrimų centras. Disertacija – “Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko analizė”.
2007-2008 m. – sociologijos magistro studijos New School for Social Research universitete (Niujorkas, JAV; studijas finansavo Fulbright stipendijų programa).
2006-2009 m. – socialinės antropologijos (sociologijos) magistro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete.
2000-2004 m. – politologijos bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete (2002m. semestras Freie universitete (Berlynas, Vokietija) pagal Erasmus Socrates studentų mainų programą).

Mokslinės stažuotės:
2010 m. – Lundo universitetas (Švedija), doktorantūros kursas “Inclusion and Exclusion in European Social and Labour Market Policies”.
2009 m. – Centrinės Europos universitetas (Vengrija), vasaros mokykla “Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe”.

Mokslo studijos ir jų dalys:

Petrušauskaitė, V.,  Žibas,  K.  2016.  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos // Lietuvos demografinė  kaita:  ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas:  Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus,  p.108-134.  ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Petrušauskaitė V. 2014.  Etniškumo studijos 2014/1/Ethnicity Studies:  (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.  Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 164 p.  ISSN 1822-1041.  ISBN 978-9955-862-44-4.

Publikacijos:

Pilinkaitė Sotirovič, V.,  Kontvainė, V. 2021. Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra”//Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, nr. 1, p. 58-69. ISSN 1648-2603, ISSN 2029-2872.

Golubeva M., Žibas K. Petrušauskaitė V., Rikša M., Austers A. and Segelaš Frelak J. 2016. Do mobile citizens engange? A study on the participation of Polish, Lithuanian and Latvian Citizens in Ireland. Centre for Public Policy PROVIDUS. ISBN 978-9934-532-14-6. Paskelbtas internete (anglų kalba): http://providus.lv/en/article/report-do-mobile-citizens-engage

Petrušauskaitė,  V.,  Žibas,  K. 2015.   Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika// Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies:   Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje.  Vilnius:  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra,   p. 11-27.  ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V.,  Batuchina,  A.  2015.  Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje:  migracijos struktūra ir apklausos  organizavimo iššūkiai // Etniškumo studijos 2015/1/  Ethnicity Studies:  Darbo migrantai:  gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje.   Lietuvos Socialinių tyrimų centras/Vaibra,  p. 28-47.   ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V.,  Žibas, K.,  Batuchina, A.   2015.  Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas// Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies:  Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra,  p. 48-78. ISSN 1822-1041.

Žibas, K.,  Petrušauskaitė, V. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 5-9. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V. 2014.  Child’s right to education: lessons from a research in the Kirtimai settlement//Integrating social sciences into legal research. – Konferencijos „International conference of PhD students and young researchers” medžiaga.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014 04 10-11, p. 283-290. ISBN 978-609-459-304-8.

Petrušauskaitė, V. 2013. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, Nr. 11(1), p. 101-127. ISSN 2029-0470.

Petrušauskaitė, V. 2013. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 m.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 180-191. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius, A., Petrušauskaitė, V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 7-12. ISSN 1822-1041.

Schröder,  I. W., Petrušauskaitė, V. 2013. Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 69-81. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V. 2012. Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai. Vilnius: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Petrušauskaitė, V., Pilinkaitė Sotirovič V.,  2012. Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m. // Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 14-50.  ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V. 2011. Antropologija mieste ar miesto antropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20), p 159-178. ISSN 1392-4028.

Petrušauskaitė V. 2010. Iškritimas iš mokyklos – nusivylimo, nedalyvavimo ar socialinės atskirties problema? Mokyklos lygmens praktikų dirbant su romų moksleiviais analizė // Etniškumo studijos 2010/1-2.  LSTC/Eugrimas, p. 105-120. ISSN 1822-1041 [anglų kalba].