EN 

Dr. Vita Kontvainė

Mokslo darbuotoja

Etninių tyrimų institute dirba nuo 2009 02 02

vita@ces.lt

Curriculum vitae

Mokslinių interesų sritys
- švietimo sociologija, vaikų sociologija;
- romų tyrimai, socialinis aspektas;
- sociologijos, socialinės antropologijos teorijos;
- socialinio būsto problematika, architektūros ir socialinių mokslų sąsajos.

Išsilavinimas:
2014  m. sausio 9 d. – įgytas  socialinių mokslų (sociologijos krypties) daktaro laipsnis, Vilniaus universitetas ir Lietuvos socialinių tyrimų centras. Disertacija – “Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko analizė”.
2007-2008 m. – sociologijos magistro studijos New School for Social Research universitete (Niujorkas, JAV; studijas finansavo Fulbright stipendijų programa).
2006-2009 m. – socialinės antropologijos (sociologijos) magistro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete.
2000-2004 m. – politologijos bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete (2002m. semestras Freie universitete (Berlynas, Vokietija) pagal Erasmus Socrates studentų mainų programą).

Mokslinės stažuotės:
2010 m. – Lundo universitetas (Švedija), doktorantūros kursas “Inclusion and Exclusion in European Social and Labour Market Policies”.
2009 m. – Centrinės Europos universitetas (Vengrija), vasaros mokykla “Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe”.

Mokslo studijos ir jų dalys:

Petrušauskaitė, V.; Žibas K. 2016.  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos.//Lietuvos demografinė  kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus, p.108-134. ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Petrušauskaitė V. 2014. Etniškumo studijos 2014/1/Ethnicity Studies: (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.  Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 164 p. ISSN 1822-1041. ISBN 978-9955-862-44-4.

Publikacijos:

Petrušauskaitė,  V.; Žibas, K. 2015. Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 11-27. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V.; Batuchina, A. 2015. Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 28-47. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V.; Žibas, K, Batuchina, A. 2015. Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 48-78. ISSN 1822-1041.

Žibas, K; Petrušauskaitė, V. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 5-9. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė  V. 2014.  Child’s right to education: lessons from a research in the Kirtimai settlement.//Integrating social sciences into legal research. – Konferencijos „International conference of PhD students and young researchers” medžiaga.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014 04 10-11.  P. 283-290. ISBN 978-609-459-304-8.

Petrušauskaitė  V. 2013. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika.//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, Nr. 11(1), p. 101-127. ISSN 2029-0470.

Petrušauskaitė V. 2013. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 m..// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 180-191. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius A., Petrušauskaitė V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 7-12. ISSN 1822-1041.

Schröder I. W., Petrušauskaitė V. 2013. Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 69-81. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė  V. 2012. Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai. Vilnius: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Petrušauskaitė V., Pilinkaitė Sotirovič V.,  2012. Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m. // Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 14-50.  ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė  V. 2011. Antropologija mieste ar miesto antropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas.//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20), p 159-178. ISSN 1392-4028.

Petrušauskaitė V. 2010. Iškritimas iš mokyklos – nusivylimo, nedalyvavimo ar socialinės atskirties problema? Mokyklos lygmens praktikų dirbant su romų moksleiviais analizė // Etniškumo studijos 2010/1-2.  LSTC/Eugrimas, p. 105-120. ISSN 1822-1041 [anglų kalba].

Pranešimai konferencijose ir viešos paskaitos:
2013 m. – pranešimas “Etninės grupės ir gyventojų skaičiaus mažėjimas: 2001 ir 2011 m. surašymų duomenų analizė”, 25-ojoje Estijos statistikų draugijos konferencijoje Demografiniai procesai Baltijos jūros regione 21ajame amžiuje, lapkričio 12 d., Taline, Estijos Respublikoje.
2013 m. – pranešimas “Vietos savivaldos vaidmuo reprodukuojant socialinę nelygybę: Lietuvos romų švietimo pasiekimų skirtumų priežastys”,  kasmetiniame Romų studijų draugijos susitikime ir mokslinė konferencijoje, rugsėjo 12–13 d. Glazge, Škotijoje, Jungtinėje Karalystėje.
2011 m. – pranešimas “Starting with failure: first steps of Roma children in school” mokslinėje konferencijoje Schooling in Anthropology: Learning the ‘Modern Way’, Brunelio universitete, Londone, gruodžio 5-6 d.
2011 m. – pranešimas “Tautinių mažumų vaikai lietuvių dėstomosios kalbos mokyklose: kalbinės integracijos aspektai” viešojoje konsultacijoje Tautinių mažumų švietimo perspektyva, Švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius, lapkričio 10 d.
2011 m. – pranešimas “Romų vaikų iškritimas iš mokyklos: socialinė ar kultūrinė problema? Vilniaus mokyklos patirtis” mokslinėje konferencijoje Multikultūrinės tendencijos Lietuvoje ir Panevėžio bendruomenėje, Panevėžio kolegija, Panevėžys, spalio 27 d.