EN 

Dr. Karolis Žibas

Vyresnysis mokslo darbuotojas

karolis@ces.lt

Curriculum Vitae (anglų k.)

Mokslinių interesų sritys
- šiuolaikiniai migracijos procesai;
- migrantų grupių socialinė integracija;
- migracijos ir integracijos politika;
- visuomenės etninė struktūra;
- etniniai santykiai.

Išsilavinimas

2012 m. gruodžio 17 d. – įgytas sociologijos krypties (S05) daktaro laipsnis, Vilniaus universitetas ir Lietuvos socialinių tyrimų centras (disertacija „Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė, tęstinumas ir migracijos tinklo formavimasis”).
2004–2006 m. – lyginamosios politikos magistro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas).
2000–2004 m. – politikos mokslų bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas).

Mokslinės stažuotės

2011 m. – Tarptautinė vasaros mokykla „VII Summer School on International Migration: Challenges and Opportunities for the EU and its Neighbourhood. Creating an Observatory of Migration in East Europe“ (CARIM EAST). Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florencija, Italija.
2010 m. – Tarptautinė mokykla Linčiopingo universitete (REMESO – Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, Linkoping University). „Theories and Politics of International Migration“. Norčiopingas, Švedija.
2010 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto 2009-2011 m. Leonardo da Vinči programos projektas „Socialinių ir jaunimo darbuotojų kultūrinės kompetencijos tobulinimas, taikomasis emocinis raštingumas bei socialinis įtraukimas kvalifikacijos tobulinimosi kursuose“. Volverhamptono Koledžas, Jungtinė Karalystė.
2010 m. – ESS (European Social Survey) seminaras „Paraduomenų naudojimas socialinių tyrimų apklausose“ (8th ESS Training Course on “Paradata in Social Survey Research). Manheimas, Vokietija.
2009 m. – Tarptautinė vasaros mokykla Orebro Universitete. Nordic Research Training Course „Media, Migration and Transnational Relations“. Linčiopingas, Švedija.
2008 m. – Tarptautinė vasaros mokykla „Migration – Challenges and Opportunities for Europe“. Institute of European Studies. Turinas, Italija.
2007 m. – Tarptautinė vasaros mokykla Amerikos politinių ir ekonominių sistemų institute (American Institute on Political and Economic System (AIPES). Praha, Čekija.

Publikuoti darbai:

Monografija:

Žibas, K. 2014. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G., Žibas, K. 2019. Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices//  Transfer:  European Review of Labour and Research. V. 25 (1), p. 113-119.  SAGE Publishing. ISSN: 1024-2589, Online ISSN: 1996-7284.

Blažytė, G., Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania// Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Žibas, K.; Lekavičiūtė, E. 2017. Darbo migracijos procesai L:ietuvoje//Lietuvos socialinė raida: darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės.  Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2017. Nr. 6,  p. 54-70. ISSN 2029-963X.

Žibas, K., Platačiūtė, V. 2017. Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas//OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, Nr. 1-2 ( 23-24), Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, p. 9-24. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V.,  Žibas, K. 2016. Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakanktumo ir socialinės distancijos stebėsena//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Žibas, K. 2015. Immigration Policies in Lithuania: Institutional and Legislative Developments, Challenges and Opportunities//Problemy Polityki  Społecznej.  Studia i dyskusje.  Polish Academy of Sciences & Institute of Social Policy of University of Warsaw. 2015/31 (4),  p. 59-79. ISSN 1640-1808.

Žibas, K., Petrušauskaitė, V. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 5-9. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V.,  Žibas, K. 2015. Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika//Etniškumo studijos 2015/1 Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 11-27. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V., Žibas, K., Batuchina, A. 2015. Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas// Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 48-78. ISSN 1822-1041.

Žibas, K., Platačiūtė V. 2014. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2014, Nr. 2 (18), p. 7-21. ISSN 1822-5152.

Žibas,  K. 2013. Pratarmė. Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai//Etniškumo studijos 2013/1. Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 7-18. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2013. Gyvenimo kelio perspektyva migracijos tyrimuose//OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. 2013/1 (15).  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas, p. 9-24.  ISSN 1822-5152.

Žibas, K. 2013. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė ir migracijos tinklo formavimosi ypatumai//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 26-51. ISSN 2029-963X.

Beresnevičiūtė V., Žibas, K.  2012. Monitoring systems on integration of ethnic minorities and immigrants in Lithuania.// Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe. Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Bijl R., Verweij A. (eds.). The Netherlands Institute for Social Research/SCP, p. 221–238. ISBN 9789037705690.

Žibas, K.  2012.  Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių.//Etniškumo studijos 2012 / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 145-177.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė Sotirovič V., Žibas, K. 2011. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita// Etniškumo studijos 2011/1-2. Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 136–155.  ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2011. Migracijos tyrimai socialinėse ir ekonominėse migracijos teorijose: analitinės prieigos konstravimas//OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2011/2.  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 9-22.  ISSN 1822-5152.

Vildaitė D., Žibas, K. 2010. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005–2010 m.)// Etniškumo studijos 2010/1-2. Lietuvos Socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 121–137.  ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2010. Imigracijos suvokimai Lietuvos visuomenėje//OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2010/2.  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 9–30.  ISSN 1822-5152.

Leončikas, T., Žibas, K. 2010. Situation of New Immigrants in Lithuania in: Addressing the problems of ‘new immigrants’ in Estonia and in the Baltic States.

Žibas K. 2009. Tarptautinė migracija Lietuvoje: problematika ir sąvokos//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 7-16.  ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2009. Trečiųjų šalių piliečių imigracijos į Lietuvą tendencijos (2004–2008)//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 17-39.  ISSN 1822-1041.

Žibas, K., Platačiūtė, V. 2009. Lietuvos imigracijos politika ir trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidos//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 40-53.  ISSN 1822-1041.

Beresnevičiūtė , V., Leončikas,  T., Žibas, K. 2009. Migrantų gyvenimas Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir migrantų patirtys//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 77-110.  ISSN 1822-1041.

Beresnevičiūtė V., Leončikas T., Žibas K. 2009. Lietuvoje gyvenančių migrantų integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai: išvados ir rekomendacijos//Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 111-127.  ISSN 1822-1041.

Leončikas, T., Žibas, K. 2009. Migration Trends 2006–2008. Söderköping Process Countries.

Žibas, K. 2008. Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių socialinių išteklių analizė//Etniškumo studijos 2008/1–2. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 117-145.  ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2007. Darbo imigracija į Lietuvą: situacijos analizė//OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2007/4. Lietuvos išeivijos institutas/Versus Aureus, p. 16-30.  ISSN 1822-5152.

Žibas, K. 2006. Etniškumo problematikai skirtos mokslinės publikacijos Lietuvoje 2005-2006 m.//Etniškumo studijos 2006/1: Etninis nepakantumas. Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas,  p. 147-174.  ISSN 1822-1041.

Stipendijos

ERSTE Fondo stipendija socialiniams tyrimams atlikti: Generations in Dialogue / Migration and its effects on demographic and economic development in CEE. Tyrimas – Immigration Processes in Lithuania: Social Developments of Chinese and Turkish Immigrant Groups (Imigracijos procesai Lietuvoje: kinų ir turkų migrantų organizaciniai modeliai ir jų raida).