EN 

Leidinys: “Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai”

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos socialinių tyrimų centras išleido naują leidinį – Vitos Petrušauskaitės studiją “Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai”.

Leidinyje pristatomi palyginamojo romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje tyrimo, atlikto Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybėse, rezultatai. Tyrime buvo siekiama apžvelgti regioninius romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje skirtumus bei įvertinti vietinio švietimo lauko įtaką vaikų galimybėms likti ugdymo sistemoje. Pagrindinis dėmesys darbe skiriamas valstybės įnašui į romų vaikų gerovės kūrimą, vertinant švietimo pagalbos ir socialinių paslaugų poreikį bei šių paslaugų teikimo galimybes.

Pirmojoje studijos dalyje, remiantis 2001–2012 m. atliktų tyrimų duomenimis, apžvelgiama romų situacija Lietuvoje ir aptariami struktūriniai socioekonominiai veiksniai, turintys įtakos romų vaikų dalyvavimui Lietuvos švietimo sistemoje. Antrojoje dalyje įvertinami romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje ypatumai tiriamose savivaldybėse, o trečiojoje dalyje atliekama romų vaikams teikiamų socialinių paslaugų ir švietimo pagalbos palyginamoji analizė.

Tyrimo rezultatai atskleidė svarbius romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje skirtumus – ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo sistemos problema buvo aktuali tik Vilniuje, Ukmergėje didelė dalis romų moksleivių mokyklas lankė gerai, įgijo pagrindinį išsilavinimą. Nepaisant to, kad abiejose savivaldybėse romų tėvų išsilavinimas buvo gana panašus – moksleivių tėvai paprastai neraštingi arba turintys tik pradinį išsilavinimą – romų tėvų ir mokyklų bendradarbiavimas užtikrinant vaiko teisę mokytis Vilniaus mieste ir Ukmergės rajone skyrėsi.

Šiuos skirtumus lėmė ne tiek Vilniaus miesto romų kultūrinės ar asmeninės savybės, kiek vietinio švietimo lauko ypatumai nagrinėjamose savivaldybėse. Vilniaus mieste, nesant politinės valios iš esmės spręsti Kirtimuose gyvenančių romų socialines problemas, svarių pokyčių vaikų dalyvavime švietimo sistemoje per pastarąjį dešimtmetį nepavyko pasiekti – 2012 m. duomenimis nemaža dalis romų vaikų Vilniaus m. mokyklos nelankė, dalis lankė nereguliariai, o absoliuti dauguma anksti pasitraukė iš ugdymo proceso ir neįgijo pagrindinio išsilavinimo. Švietimo pagalbos ir socialinių paslaugų prieinamumas romų vaikams ir jų šeimoms Vilniaus m. buvo ribotas, o teikiamų paslaugų efektyvumas dėl objektyvių (dideli darbuotojų krūviai, nepakankamas finansavimas) ir subjektyvių (neigiamos nuostatos, kitų klientų grupių prioritetizavimas) priežasčių buvo menkas.

Tuo tarpu Ukmergės rajone išspręsta romų šeimų gyvenamojo būsto problema, tinkamai organizuotos švietimo pagalbos ir socialinės paslaugos romų šeimoms iš esmės padėjo išvengti pagrindinės romų dalyvavimo švietimo sistemoje problemos – ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos. Romų vaikai Ukmergės rajone nėra laikomi problemine grupe švietimo sistemoje, nors  pripažįstama, kad kai kurios viešosios paslaugos romų vaikams ir šeimoms galėtų būti organizuojamos geriau – mokyklose tikslinga būtų atsižvelgti į vaikų kultūrinius skirtumus, dvikalbystės keliamas problemas.

Leidinys nemokamas, jį galima įsigyti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje arba Etninių tyrimų institute, Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.