EN 

Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai

Projekto vykdytojas: Socialinių tyrimų institutas, Etninių tyrimų centras
Atsakinga institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Įgaliota institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Projekto trukmė: 2009 01 01–2009 12 31
Projekto vadovė: Vida Beresnevičiūtė
Projekto vykdytojai: Vida Beresnevičiūtė, Tadas Leončikas, Karolis Žibas
Projekto finansavimas: parama gauta pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą.
Projekto tikslas: ištyrus trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidas ir priemones, suformuluoti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principus bei parengti ir apibūdinti naudotinus rodiklius, reikalingus integracijos stebėsenai ir politikos analizei
Projekto uždaviniai:

  • Išanalizuoti imigracijos į Lietuvos Respubliką situaciją 2004-2008 m.;
  • Parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos tyrimo metodologiją; sukurti tyrimo instrumentus ir juos pagrįsti;
  • Atlikti empirinį trečiųjų šalių piliečių integracijos tyrimą;
  • Parengti galutinį projekto produktą: išvadas, rekomendacijas ir rodiklius trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimui.

Projekte skiriamas dėmesys analitiniam dabartinės imigracijos į Lietuvą ir trečiųjų šalių piliečių integracijos įvertinimui, teoriniam integracijos procesų aptarimui ir empiriniams tyrimams. Siekiant įvertinti trečiųjų šalių piliečių integraciją ir pagrįsti integracijos politikos prioritetus, projekte suplanuoti šie tyrimai: (1) visuomenės nuomonės apie trečiųjų šalių piliečius tyrimas, (2) trečiųjų šalių piliečių apklausa ir (3) trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos ekspertų apklausa.

Vertinant esamą padėtį ir politikos pažangą, pagrindinis dėmesys skiriamas vyraujančiai naujosios imigracijos kategorijai – Lietuvoje leidimus dirbti turintiems trečiųjų šalių piliečiams. Derinant kokybinius tyrimus ir antrinę duomenų analizę, nagrinėjamos ir kitos trečiųjų šalių piliečių grupės – studijuoti atvykstantys, ilgą gyvenimo patirtį (leidimus nuolat gyventi) Lietuvoje turintys asmenys. Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių patirtys analizuojamos atsižvelgiant į socialinei integracijai įtaką darančius procesus: naujų diasporų formavimąsi, darbo sąlygas ir apsaugą nuo išnaudojimo formalaus ir neformalaus užimtumo sektoriuose, socialinių paslaugų infrastruktūrą ir trečiųjų šalių piliečių socialines teises, visuomenės nepakantumą ir socialinę atskirtį, lygias lyčių galimybes skirtingose trečiųjų šalių piliečių kategorijose.

Ištyrus trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidas ir priemones, atliekama integracijos procesų valdymo institucijų ir infrastruktūros analizė. Formuluojant integracijos politikos vertinimo principus ir rodiklius, atsižvelgiama į Europos Sąjungos šalių praktiką. Geroms praktikoms ir potencialiems iššūkiams numatyti detaliai nagrinėjami trijų valstybių pavyzdžiai (Čekija, Lenkija, Švedija).

Projektas aktualus gerinant Lietuvos gebėjimus strategiškai ir efektyviai planuoti trečiųjų šalių piliečių integracijos politiką ir atsižvelgia į politikos formuotojų poreikį gauti ne tik duomenis, bet ir analitinę interpretaciją. Projektas taip pat siekia ne tik atsižvelgti į numanomus trečiųjų šalių piliečių Lietuvoje poreikius, susijusius su integracija, bet ir padėti juos identifikuoti.

Vykdant projektą numatyti atskiri tyrimai yra analitinės projekto dalys, kurių visuma sudarys galutinį projekto produktą – ataskaitą, apimančią Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principus ir naudotinų rodiklių, reikalingų integracijos stebėsenai ir politikos analizei, apibūdinimą.

Rezultatai:

2009:  tarpinės ir galutinės ataskaitų parengimas ir įteikimas Europos socialinio fondo agentūrai.

2009 12 18: projekto baigiamoji konferencija, kurioje suinteresuotų institucijų atstovams buvo pristatyti  projekto rezultatai  ir apsvarstytos tolimesnės integracijos politikos gairės.

2009:  įgyvendinat projektą publikuotas leidinys Etniškumo studijos 2009/2: Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Tai straipsnių rinkinys, kurio temos apima istorinių ir dabartinių gyventojų surašymų ir etninės kilmės registravimo surašymuose klausimus, socialinės nelygybės viešajame diskurse konstravimą, tarpetninių santykių švietimo sektoriuje analizę, romų ir pabėgėlių, imigrantų socialinės integracijos problemas.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.