EN 

Trečioji ECRI ataskaita apie Lietuvą

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) vasario 21 d. paskelbė trečiąją ataskaitą apie Lietuvą, kurioje aptariama padėtis iki 2005 m. birželio 24 d. Ataskaitoje įvertinama, kaip šalis atsižvelgė į ankstesnėje ECRI ataskaitoje teiktą kritiką bei rekomendacijas, analizuojama pažeidžiamų grupių padėtis, nepakankama valstybės institucijų pagalba socialiai remtinoms grupėms.   Taipogi pabrėžiamas pastaraisiais metais išryškėjęs žiniasklaidos vaidmuo kuriant nepakantumo atmosferą.  Pateikiame ECRI parengtą ataskaitos santrauką:

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) 2006 m. vasario 21 d. paskelbė trečiąją ataskaitą apie Lietuvą, kurioje aptariama padėtis iki 2005 m. birželio 24 d. Ataskaitoje įvertinama, kaip šalis atsižvelgė į ankstesnėje ECRI ataskaitoje teiktą kritiką bei rekomendacijas, analizuojama pažeidžiamų grupių padėtis, nepakankama valstybės institucijų pagalba socialiai remtinoms grupėms. Taipogi pabrėžiamas pastaraisiais metais išryškėjęs žiniasklaidos vaidmuo kuriant nepakantumo atmosferą.  Pateikiame ECRI parengtą ataskaitos santrauką:

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija

Europos komisiją kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) įkūrė Europos Taryba.  Tai nepriklausoma žmogaus teisių stebėsenos institucija, sprendžianti klausimus, susijusius su rasizmu ir netolerancija. Ją sudaro nepriklausomi ir nešališki nariai, skiriami atsižvelgiant į jų moralinę kompetenciją ir pripažintą patirtį kovojant su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija.

Vienas ECRI darbo programos ypatumų yra atskira padėties, susijusios su rasizmu ir netolerancija, analizė kiekvienoje Europos Tarybos valstybėje narėje ir pasiūlymų bei rekomendacijų, kaip spręsti nustatytas problemas, teikimas.    
TREČIOJI ATASKAITA APIE LIETUVĄ
Santrauka

Nuo tada, kai 2003 m. balandžio 15 d. buvo pateikta antroji ECRI ataskaita apie Lietuvą, daugelyje joje nurodytų sričių buvo padaryta pažanga. Kovos su rasine diskriminacija teisinė sistema buvo sustiprinta priėmus Lygių galimybių įstatymą, kuriuo taip pat buvo numatyta išplėsti Lygių galimybių kontrolieriaus kompetenciją, į ją įtraukiant ne tik diskriminacijos dėl lyties, bet ir dėl rasinių, etninės kilmės bei religinių motyvų. Buvo imtasi tam tikrų priemonių stiprinant tautinių mažumų teisę mokytis savo gimtąja kalba. Inicijuojami tautinių mažumų, ypač romų, integravimo į darbo rinką projektai. Toliau tobulinami konkretūs veiksmų planai, kurie jau buvo priimti rengiant ECRI antrąją ataskaitą, skirti tautinių mažumų, ypač romų, integracijai gerinti.

Tačiau kai kurios ECRI antrojoje ataskaitoje pateiktos rekomendacijos nebuvo įgyvendintos arba buvo įgyvendintos tik iš dalies. Galiojančios nuostatos dėl kovos su rasizmo apraiškomis, įskaitant rasinės neapykantos kurstymą, akivaizdžiai nukreiptą prieš žydų, romų ir čečėnų bendruomenes, buvo taikomos nepakankamai. Nepaisant iniciatyvų, kurių buvo imtasi, Lietuvoje gyvenantys romai ir toliau yra skriaudžiami, kenčia nuo išankstinio nusistatymo ir diskriminacijos įvairiose srityse ir vis dar aktyviai nedalyvauja su jais susijusių sprendimų priėmimo procesuose. Prieglobsčio įstatymų ir praktikos srityje buvo įvykdyta svarbi reforma, kuri, nepaisant įgyvendintų teigiamų priemonių, sumažino pabėgėlių apsaugą kai kuriose srityse.  Antisemitizmo atvejai Lietuvoje ir toliau kelia susirūpinimą ECRI. Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į kai kurias žiniasklaidos priemones, prisidėjusias kuriant mažumų grupių nariams priešišką atmosferą.  Nepakankamą visuomenės informavimą apie diskriminaciją ir jos apraiškas rodo apskritai nepakankama teikiama pagalba arba nenoras socialiai remtinų grupių atžvilgiu imtis teigiamų priemonių.

Šioje ataskaitoje ECRI rekomenduoja Lietuvos valdžios institucijoms imtis tolesnių priemonių kai kuriose srityse. Kalbant apie teisės aktus, šios sritys apima Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 12 dėl diskriminacijos uždraudimo apskritai ratifikavimą; būtinybę tinkamai įgyvendinti dabartinius įstatymus prieš rasizmo apraiškas, įskaitant rasinės neapykantos kurstymą; būtinumą sureguliuoti baudžiamuosius įstatymus prieš rasistinį nusikalstamumą. Be to, ECRI Lietuvos valdžios institucijoms rekomenduoja, glaudžiai bendradarbiaujant su romų bendruomenėmis, toliau tobulinti jų integracijos strategijas ir užtikrinti pakankamą šių strategijų finansavimą bei įgyvendinimą. ECRI rekomenduoja Lietuvos valdžios institucijoms užtikrinti, kad ribojantys įstatymai arba praktika netrukdytų prieglobsčio prašytojams pasinaudoti savo teisėmis kreiptis dėl apsaugos ir ją gauti.  Ji taip pat rekomenduoja Lietuvos valdžios institucijoms griežtai kontroliuoti visus antisemitizmo atvejus ir į juos reaguoti. Be to, ECRI rekomenduoja Lietuvos valdžios institucijoms stengtis geriau informuoti Lietuvos visuomenę apie diskriminaciją ir apie būtinumą su ja kovoti pasitelkiant lygių galimybių strategijas.

Daugiau informacijos apie Europos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) veiklą ir kitą Europos Tarybos veiklą šioje srityje galima gauti adresu:

Secretariat of ECRI
Directorate General of Human Rights – DG II
Council of Europe
F – 67075 STRASBOURG Cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int
www.coe.int/ecri

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.